De Ziektewetuitkering

Sommige werknemers hebben – ondanks hun arbeidsovereenkomst – toch geen recht op loondoorbetaling van hun werkgever. Zij kunnen dan een uitkering krijgen op grond van de Ziektewet (ZW). Ook mensen zonder arbeidsovereenkomst kunnen in sommige situaties een beroep doen op een ZW-uitkering.

Een ZW-uitkering duurt maximaal twee jaar en de hoogte ligt in het eerste jaar tussen de 70 en 100 procent van het dagloon (maximaal 183,15 euro). Het percentage is afhankelijk van de rechtspositieregeling of de cao van de werknemer. In het tweede jaar is de uitkering 70 procent van het dagloon.

Wie heeft recht op ZW?
Men kan een ZW-uitkering krijgen als:
- het dienstverband eindigt tijdens de ziekte (bijvoorbeeld bij een tijdelijk contract);
- de werkneemster ziek wordt als gevolg van haar zwangerschap of bevalling;
- men oproepkracht of uitzendkracht is die bij ziekte geen recht op loondoorbetaling heeft;
- men een WW-uitkering krijgt en langer dan dertien weken ziek is;
- men thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer is;
- men niet meer verzekerd is voor de ZW, maar binnen een maand na het beëindigen van de verzekering ziek wordt (dit noemt men de ‘nawerking');
- men vrijwillig verzekerd is voor de ZW;
- men onder de no-riskpolis valt;
- de werkgever failliet is gegaan;
- men arbeidsongeschikt is door een orgaandonatie.

Aanvraag
De uitkering moet bij het UWV aangevraagd worden. Wie ziek is zonder werkgever, doet dat door zich uiterlijk op de tweede ziektedag ziek te melden bij de UWV Telefoon Werknemers.
Wie wel een werkgever heeft, laat de ziekmelding aan zijn baas over. Deze meldt de ziekte ook bij het UWV, maar uiterlijk de vierde ziektedag.

Het UWV bepaalt vervolgens of men recht heeft op een ZW-uitkering. Deze wordt dan ofwel aan de werknemer zelf ofwel aan de werkgever uitbetaald. In het laatste geval betaalt de werkgever gewoon het loon door en verrekent deze de uitkering met het loon van de werknemer.

Meer informatie?
Bij het UWV is meer informatie verkrijgbaar. Werknemers kunnen hier kijken, werkgevers op deze pagina .

Tip de redactie