Nederland vergrijst en daarmee stijgen de zorgkosten voor het Rijk. Logisch gevolg is dat het Rijk naarstig op zoek gaat naar dekking van die kosten.

Door Arjan Thomassen

Via premies, belastingen en loonstrook worden diverse bijdragen gevraagd (of beter: geëist). Denk bijvoorbeeld aan de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Van de opbrengsten van de AWBZ wordt langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten betaald. Op de website van de Rijksoverheid staat dat op die manier de hulpbehoevende geen hoge kosten hoeft te maken als hij dure verpleging, verzorging of behandeling nodig heeft.

Er is echter wel een maar! Vanaf 2013 voorziet de AWBZ immers in een eigen bijdrage van de verpleegde. Die eigen bijdrage bij opname in een verpleegtehuis is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden, de huwelijkse staat, het box 3-vermogen en het verzamelinkomen.

Er geldt geen vermogenstoets, maar mensen met een box 3-vermogen betalen een hogere bijdrage voor de AWBZ.

Verzamelinkomen

Sinds 1 januari 2013 wordt 8 procent van het box 3-vermogen bij het bijdrageplichtig inkomen geteld, naast de 4 procent die reeds in het verzamelinkomen zit.

In totaal wordt dus een bijdrage van 12 procent (tot maximaal 2.189,20 euro per maand) verlangd, een percentage dat met de belegging in box 3 in de meeste gevallen nooit gerealiseerd kan worden.

Feitelijk komt het er dus op neer dat men inteert op zijn of haar vermogen. Dat is op 2 manieren te voorkomen. Als eerste kan men er voor opteren vermogen te schenken aan de kinderen. Dan loop je wel tegen schenkingsrechten aan, maar met een beetje fiscale planning kan die pijn wel verzacht worden.

Nadeel is natuurlijk wel dat de schenker zijn vermogen echt overgedragen heeft en dus kwijt is.

Flex-BV

Wil men de beschikkingsmacht over het vermogen behouden dan is de tweede optie de meest voor de hand liggende: opa en oma richten een flex-BV op (met een beetje googelen wordt er een (online-) notaris gevonden die zo’n rechtspersoontje voor 350 euro opricht) en brengen het vermogen als kapitaal in deze BV in.

Zolang er geen dividend wordt uitgekeerd blijft dit vermogen voor de bepaling van de hoogte van de AWBZ-bijdrage geheel buiten schot. Hebben opa en oma behoefte aan liquide middelen, dan kan er onbelast kapitaal aan hen terugbetaald worden (wel even notarieel regelen!).

Bedenk wel dat een en ander niet direct tot het gewenste resultaat leidt omdat voor de hoogte van de eigen bijdrage naar de inkomens- en vermogensgegevens van twee jaar eerder wordt gekeken. Dus in 2013 vermogen wegschenken dan wel inbrengen in een BV heeft pas effect in 2015.

Arjan Thomassen is belastingadviseur bij FSV Adviseurs Eindhoven BV en is daarnaast als parttime universitair docent Belastingrecht verbonden aan Maastricht University. Volg hem ook op Twitter.com/athomassen60.