Genoeg ondernemers die met belastingschulden te kampen hebben. Gelukkig stelt de fiscus zich in moeilijke tijden wat milder op ten aanzien van de invordering.

Door Arjan Thomassen

De economische recessie hakt er diep in bij ondernemend Nederland. Afnemende omzetten en debiteuren die de betalingstermijnen steeds meer oprekken, leiden tot liquiditeitstekorten.

Enige tijd geleden heeft de fiscus al een handreiking aan de ondernemers gedaan: op verzoek mocht het tijdvak voor de aangifte omzetbelasting van maand naar kwartaal worden omgezet.

Vanzelfsprekend is daar gretig gebruik van gemaakt. Immers, door deze verruiming is de kans groter dat de debiteur zijn factuur heeft voldaan op het moment dat de ondernemer de omzetbelasting moet afdragen. De ondernemer hoeft in dat geval de te betalen omzetbelasting niet voor te financieren.

Feit blijft dat er nog steeds ondernemers zijn die door de huidige economische situatie met belastingschulden te kampen hebben.

Strenge eisen

In de wet zijn mogelijkheden opgenomen om uitstel van betaling te krijgen. Daar worden wel strenge eisen aan gesteld, te weten:
- uitstel geldt voor ten hoogste 12 maanden;
- de ondernemer moet de lopende belastingverplichtingen strikt nakomen, en
- er moet zekerheid gesteld worden voor het volledige bedrag van de openstaande schuld.

Met name de laatste voorwaarde levert in de praktijk problemen op. Reden voor de fiscus om een nieuwe coulanceregeling in het leven te roepen waarbij zelfs uitstel voor een langere periode dan 12 maanden kan worden verkregen. 

Betalingsproblemen

De ondernemer die hiervoor in aanmerking wil komen, moet wel ‘ten genoegen van’ de ontvanger (de altijd wat norse belastingambtenaar die zorg draagt voor de inning van de belastingschulden) aannemelijk maken dat er sprake is van betalingsproblemen:
- die niet via zakelijke kredietverlening kunnen worden opgelost;
- die het directe gevolg zijn van de economische crisis;
- die van tijdelijke aard zijn, en
- die voor een bepaald tijdstip zullen worden opgelost.

Vanaf 1 januari 2013 is het zelfs mogelijk om een beroep op deze coulanceregeling te doen als de betalingsmoeilijkheden uit een andere oorzaak dan de huidige economische crisis komen. U zult begrijpen dat uitstel niet enkel en alleen op de blauwe ogen van de ondernemer wordt verleend.

Hij zal derhalve een gedegen inzicht moeten geven in de maatregelen die hij getroffen heeft, dan wel gaat nemen om de gevolgen van de economische crisis het hoofd te bieden. Een verklaring van een externe deskundige (dat mag ook de huisaccountant zijn) dient eveneens te worden overlegd.

Uitstel

Voor compliante ondernemers (ondernemers die te goeder naam en faam bekend staan bij de belastingdienst) bestaat er nog een mogelijkheid van kort uitstel van betaling.

Op schriftelijk, en zelfs telefonisch, verzoek wordt voor maximaal 4 maanden na de laatste vervaldag van de oudste aanslag uitstel verleend mits:
- het nog te betalen bedrag niet meer bedraagt dan 20.000 euro;
- er geen belastingaanslagen open staan waarvoor dwangbevelen zijn betekend;
- er geen sprake is van aangifteverzuim, en
- geen openstaande schulden oninbaar zijn geleden.

Mooi te zien dat de fiscus zich ook in moeilijke tijden wat milder opstelt ten aanzien van de invordering van belastingschulden!

Arjan Thomassen is belastingadviseur bij Accredo Financieel Adviseurs BV te Eindhoven en is daarnaast als parttime universitair docent Belastingrecht verbonden aan Maastricht University. Volg hem ook op Twitter.com/athomassen60.