Partners die elkaar online ontmoet hebben, zijn gelukkiger met hun huwelijk dan andere stellen en scheiden minder vaak. Echtgenoten die elkaar ooit in de kroeg ontmoetten zijn het ongelukkigst.

Die conclusie trekken psychologen van de Universiteiten van Chicago en Harvard maandag in Proceedings of the National Academy of Sciences.

Van de huwelijken die tussen 2005 en 2012 in de Verenigde Staten werden gesloten, is eenderde voortgekomen uit een ontmoeting op het wereldwijde web. De helft daarvan is een resultaat van online dating, de andere helft van meer toevallige online ontmoetingen. De onderzoekers wilden te weten komen of dit invloed had op de kwaliteit van de huwelijken.

Ze deden dit door een enquête voor te leggen aan 19.131 vrijwilligers die in de genoemde periode in het huwelijksbootje stapten. Allereerst vroegen ze of het huwelijk tot op dat moment stand had gehouden. Zes procent van de digitaal gewortelde huwelijken was al op de klippen gelopen, maar bij de analoog ontsproten echtelijke verbintenissen was dit reeds 7,6 procent.

Aan de mensen die zich nog wel in de huwelijkse trouw waren verbonden, legden de onderzoekers een lijst vragen voor die betrekking hadden op de huwelijkstevredenheid. Die gingen allereerst over de algehele tevredenheid, maar ook over de mate van affectie, communicatie en romantische gevoelens voor elkaar.

Gemiddelden

Gemiddeld gaven de online ontmoeters hun huwelijk op basis van deze criteria een 5,68 op een schaal van één (extreem ongelukkig) tot zeven (perfect). De andere groep kwam gemiddeld op 5,48.

Overigens waren er ook nog duidelijke verschillen binnen de online en offline groepen. Online dating via eHarmony leverde de hoogste score op (5,86), van de andere online ontmoetingen doen mulitplayer computerspellen en sociale netwerken het goed (beide 5,72).

Samen opgroeien

Van de offline gestarte huwelijken bleken stellen die samen opgroeiden het gelukkigst (5,67), gevolgd door partners die elkaar via hun opleiding (5,59) of hun kerk of andere religieuze instelling (5,58) kenden. Partners die met een avond in de kroeg (5,37) of een blind date (5,31) begonnen zijn het minst gelukkig met elkaar.

Ook na correctie voor demografische factoren zoals sociale klasse, leeftijd (online daters zijn gemiddeld ouder) en inkomen, bleef het verschil tussen online en offline significant.

De onderzoekers vermoeden dat bij online ontmoeters de motivatie om een serieuze relatie aan te gaan en die ook te onderhouden groter is dan bij de anderen.