WAGENINGEN - Een hoge ammoniakuitstoot verdrijft bepaalde plantensoorten. Dat is na twintig jaar wetenschappelijk onderzoek in bos, heide en grasland onomstotelijk vastgesteld, aldus onderzoekers van Alterra, een wetenschappelijk instituut van de Wageningen Universiteit.

Ammoniak komt vrij bij het uitrijden van varkens- en vooral koeienmest en veroorzaakt een stikstofoverschot. Al sinds de jaren tachtig benadrukken milieubeschermers dat het belangrijk is maatregelen te nemen.

Maar sommige politici en vooral veehouders bestrijden nog steeds dat dat nut heeft. Volgens Alterra staat nu vast dat deze houding volledig onterecht is. Door ingrijpen kunnen sommige ecosystemen wel degelijk herstellen.

Brandnetels

Zure grond zorgt voor vergrassen van heidevelden, dichtgroeien van vennen en opmars van bramen en brandnetels in bosgebieden. Planten die een hekel hebben aan stikstofrijke grond raken overwoekerd.

De gebieden worden steeds soortarmer, zo is vastgesteld na een inventarisatie, die Alterra heeft uitgevoerd samen met het Planbureau voor de Leefomgeving en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Insecten

Maar het onderzoek heeft tevens aangetoond dat plaggen en laten begrazen van de heide wel helpt. Langzaam maar zeker verdwijnt het gras en komen andere plantjes terug, die weer verdwenen soorten insecten aantrekken.

Ook uitbaggeren van vennengebied heeft wel degelijk zin. Het belangrijkste blijft echter het terugdringen van de ammoniakuitstoot, want dat gebeurt nog lang niet genoeg, aldus de onderzoekers.