Moerdijk heeft 2019 afgesloten met een positief saldo van 1.265.000 euro. Het college heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2019 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Moerdijk. Hierin legt zij verantwoording aan de gemeenteraad af over het jaar 2019.

In de jaarrekening worden per programma de belangrijkste mijlpalen, ontwikkelingen en effecten aangegeven ten opzichte van de gewijzigde begroting.

Tussentijds wordt twee keer per jaar over de voortgang gerapporteerd via de bestuursrapportages. In 2019 is in alle programma's grote vooruitgang geboekt en zijn mijlpalen bereikt.

"Het college stelt de raad voor om het grootste deel, 769.000 euro, toe te voegen aan de algemene reserve. Dan resteert een bedrag van 496.000 euro. Dat bedrag wil het college in 2020 inzetten. Het gaat dan om werkzaamheden waarvoor in 2019 budget beschikbaar was gesteld maar die doorlopen in 2020 of nog niet zijn uitgevoerd", legt wethouder Jack van Dorst uit.

De jaarrekening 2019 is op 23 juni 2020 door het college ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op 9 juli staat de raadsvergadering gepland waarin de gemeenteraad de jaarrekening behandelt.