Wethouder Inge Raaijmakers staat positief tegenover het idee om een Roosendaalse denktank op te richten die zich gaat bezighouden met het onderzoeken van en experimenteren met waterbergingsmogelijkheden. Dat laat de wethouder weten op vragen van het CDA.

"Vanwege de klimaatverandering krijgen we te maken met steeds extremer wordend weer. Langere periodes van droogte wisselen zich af met grote hoeveelheden regen in korte tijd", stellen Roger van Nassau en Sebastiaan Hamans in een brief aan het college.

Op verschillende plaatsen in Roosendaal komen straten blank te staan door dit soort stortbuien. "Met name deze piekneerslag vraagt om een oplossing. Zeker nu ook in Roosendaal verharding plaatsvindt: er wordt steeds meer asfaltering en betegeling toegepast waardoor het water steeds slechter wegloopt."

De CDA-leden kwamen daarom met verschillende oplossingen voor dit probleem. Zo opperden de twee om te onderzoeken of in Roosendaal voortaan schelpenlagen kunnen worden toegepast bij het aanleggen of het vernieuwen van wegen en (fiets)paden. 

Hierdoor zou het regenwater makkelijker in de grond worden opgenomen. Ook werd voorgesteld om bushokjes in de gemeente Roosendaal uit te rusten met afwateringssystemen.

Effectief

"De mogelijkheid om schelpen te benutten wordt meegenomen binnen het gehele spectrum van mogelijkheden om wateroverlast te voorkomen", laat wethouder Raaijmakers weten. "Maar, het oppervlak van bushokjes is zo klein dat dit niet in relatie staat met het totale verharde oppervlak in het stedelijk gebied.

Ook zijn de bushokjes eigendom van marktpartijen. ln een volgend aanbestedingstraject kan dit als een aanvullende eis worden meegenomen, maar dit wordt niet als effectieve oplossing gezien." Het CDA wilde verder van de wethouder weten of zij zelf concrete ideeën heeft voor de waterberging in Roosendaal.

"Er wordt gedacht aan oplossingen zoals tijdelijke waterberging op straat en het afleiden van het water naar plaatsen waar het tijdelijk kan worden geborgen, bijvoorbeeld benutten van openbaar groen als tijdelijke waterberging. Oplossingen dienen zo robuust te zijn dat deze in korte tijd een grote hoeveelheid water kunnen verwerken."

Denktank

Om dit soort mogelijkheden verder te bespreken, stelt het CDA voor om een denktank op te richten, waarbij zowel de gemeente aanwezig is, als het waterschap, ondernemers en het onderwijs. Raaijmakers staat positief tegenover deze ontwikkeling.

"Om versnippering te voorkomen, maar ook om een koppeling te maken met andere klimaatonderwerpen als hittestress, functioneel groen en droogte, kan dit een onderdeel zijn van Roosendaal Futureproof, waarbinnen het Verbindend Water is opgenomen."