Wethouder Toine Theunis heeft donderdag de jaarstukken over 2017 gepresenteerd. In eerste instantie lijkt het erop dat er een overschot is van ruim twee miljoen euro, maar door enkele financiële afwikkelingen blijft er twee ton over.

Het positieve resultaat over heel 2017 is 2.360.000 euro. "Maar, dat geld is niet helemaal vrij besteedbaar", zegt wethouder Theunis. "Sommige projecten zijn na 1 januari gewoon doorgelopen en de financiële afwikkeling van deze projecten vindt dus plaats in 2018." 

Daarnaast zijn er projecten die vertraging hebben opgelopen. "Van de ruim twee miljoen euro die nu over is, kan 233.000 euro in de pot van algemene reserve gestort worden. Er zit dus een grote nuance in."

Van het overschot van twee miljoen euro is 541.000 euro geoormerkt voor de verhoogde asielinstroom. "We hebben daar vanuit het Rijk extra geld voor gekregen, maar je ziet dat de statushouders nu geleidelijk aan naar de gemeenten doorstromen." Dat geld gaat de gemeente ook in de toekomst nog nodig hebben en wordt dus ook het komende jaar in een apart potje gestopt.

Bestedingen

Voor het project armoedebestrijding kinderen werd in 2017 al geld beschikbaar gesteld, maar de raad wordt nu gevraagd 309.000 euro over te hevelen naar 2018 om het project dit jaar mogelijk te maken.

De voorbereidingen voor de Omgevingswet, het uitvoeren van de motie Respijtzorg en het financieel afronden van de overdracht van velden aan sportcomplexen zijn andere projecten die nog lopen en waar dus geld voor achter wordt gehouden.

Plussen en minnen

"Het interessante aan de jaarstukken zijn vooral de plussen en de minnen", stelt wethouder Theunis. "Zo hadden we in 2017 een enorm overschot van 2,3 miljoen euro op de budgetten Werk en Inkomen." Dat is volgens Toine Theunis te danken aan de herverdeling van uitkeringsbudgetten. "Dat heeft voor de gemeente Roosendaal gunstig uitgepakt."

Andere overschotten zijn één miljoen euro op diverse bedrijfsvoeringsbudgetten, zeven ton op lagere salariskosten en zes ton winst op grondexploitaties. "Maar er zit ook een waarschuwing in de jaarstukken. In 2017 hebben we twee miljoen euro meer moeten uitgeven aan zorgkosten dan we begroot hebben."

Volgens de wethouder gaat dat tekort de komende jaren alleen maar oplopen. "Met het nieuwe college moeten we dus gaan kijken hoe we dat tekort kunnen terugdringen."

Jeugdzorg

Het tekort binnen de zorg zit hem met name in de jeugdzorg en de WMO. "We hebben een risicoreserve van tien miljoen beschikbaar gesteld voor het sociaal domein en daar is nu nog 6,4 miljoen van over", aldus de wethouder.

Het tekort binnen de zorg kan dit jaar weggestreept worden tegen het overschot van de budgetten Werk en Inkomen. "Dit jaar hebben we dus geen gebruik hoeven te maken van het risicopotje. En dat is maar goed ook, want dat foefje kan je niet te vaak uithalen. Het is een goed gevulde pot die we alleen gebruiken als het echt nodig is."

Tevreden

Ondanks alle plussen en minnen is de wethouder tevreden met de jaarstukken. Er zit op dit moment zo'n twintig miljoen euro in kas en de gemeente Roosendaal heeft een schuld van ongeveer 100 miljoen euro. "Dat is een schuld die voor een gemeente als Roosendaal gewoon gezond is", stelt Theunis.

Hij heeft dan ook niet de ambitie om die schuld de komende jaren enorm af te laten nemen. "Maar, hij moet natuurlijk ook niet groter worden", besluit de wethouder.