De gemeente Moerdijk gaat de komende jaren extra focus leggen op de brandveiligheid van industriële panden. Dat staat in het jaarverslag 2017 van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving van de gemeente Moerdijk.

De gemeente meldt dat het met de brandveiligheid van industriële panden weliswaar de goede kant op gaat, maar omdat het een belangrijk aandachtspunt blijft worden speciale controles uitgevoerd.

Vanwege de grote hoeveelheid van dit soort panden is het volgens burgemeester Jac Klijs niet mogelijk om ze allemaal in een jaar tijd te controleren. “De afgelopen jaren hebben we de meest risicovolle bedrijven al gecontroleerd. In 2018 worden weer vijftig bedrijven aan een inspectie op brandveiligheid onderworpen. Industriële panden zijn onverminderd een belangrijk aandachtspunt en blijven we ook in de toekomst controleren.”

Van de vijftig industriële gebouwen die de gemeente het afgelopen jaar op brandveiligheid heeft gecontroleerd bleek in ongeveer 40 procent van de gevallen alles in orde te zijn. Bij de resterende 60 procent was er vooral sprake van kleine tekortkomingen. Daarbij moet gedacht worden aan niet gekeurde brandblussers, het ontbreken van aanduidingen van vluchtroutes of geblokkeerde vluchtwegen. De betreffende bedrijven kregen een waarschuwing en twee maanden de tijd om de zaken op orde te brengen, waarna een hercontrole volgde.

Trend

Het aantal milieuklachten in de gemeente Moerdijk is het afgelopen jaar opnieuw gedaald.In 2017 waren het er 446. Het betrof hier overlast in de vorm van stank, geluid, bodem- en luchtverontreiniging of hinder als gevolg van licht. In 2016 waren dat er nog 459, waarmee de dalende trend van de afgelopen jaren zich heeft doorgezet. Van de 446 milieuklachten vindt 37 procent zijn oorsprong op Industrieterrein Moerdijk.

Tot slot daalde ook het aantal aanvragen voor een vergunning of melding dat in 2017 in behandeling werd genomen licht tot 1.780. Het merendeel daarvan had te maken met bouw- of sloopactiviteiten, gevolgd door aanvragen en/of meldingen voor vergunningen voor een evenement of milieuzaken.