Informateur Helmi Huijbregts stelt in de gemeente Moerdijk de vorming van een coalitie voor tussen Onafhankelijk Moerdijk (OM), VVD, CDA en de PvdA. Dat adviseert ze na de gesprekken die ze eind vorige week heeft gevoerd met alle negen in de Moerdijkse gemeenteraad vertegenwoordigde partijen.

Deze gesprekken waren nodig nadat een eerdere verkennende ronde onder leiding van informateur Eef Schoneveld namens OM niet de nodige duidelijkheid over de nieuwe te vormen coalitie had opgeleverd. Maandag heeft Huijbregts in een besloten bijeenkomst de onderhandelaars van de partijen in de Moerdijkse raad geïnformeerd over haar bevindingen. Omdat de partijen hebben aangegeven grote ambities te hebben voor de komende periode, stelt ze een college voor met vier wethouders. 

De tweede conclusie die Helmi Huijbregts heeft getrokken is dat, gezien de getalsmatige verhoudingen tussen de verschillende fracties, geen van de potentiële coalitiepartijen aanspraak kan maken op een tweede wethouderszetel. Dit betekent dat er vier partijen nodig zijn voor de vorming van een stabiel college dat de ambitieuze agenda voor de komende periode ter hand kan nemen.

Vertrouwen

De informateur heeft verder geconcludeerd dat er tussen de drie huidige coalitiepartijen, OM, VVD en CDA, onderling voldoende vertrouwen aanwezig is om de samenwerking voort te zetten. Om een keuze te maken voor een vierde partij in de coalitie is wederzijds vertrouwen nodig. De wijze waarop deze vierde partij de afgelopen periode heeft geopereerd is voor OM, VVD en CDA een belangrijke factor voor dat vertrouwen. Daarnaast vinden zij stabiliteit binnen de partij van belang. Op basis van deze twee factoren adviseert mevrouw Huijbregts de besprekingen voort te zetten met OM, VVD, CDA en PvdA.

Opvallend is wel dat Moerdijk Lokaal, dat bij de gemeenteraadsverkiezingen uit het niets vier zetels binnensleepte, buiten de onderhandelingen wordt gehouden. "De vraag is of deze voorgestelde samenstelling wél de getalsmatige verhouding tussen de verschillende fracties en de verkiezingsuitslag rechtvaardigt", aldus fractievoorzitter Pauline Joosten van Moerdijk Lokaal. "Volgens de uitleg door de informateur hebben wij de afgelopen periode eerder de confrontatie dan de verbinding gezocht; wij concluderen dat Moerdijk Lokaal goéd oppositie heeft gevoerd. Wij zijn kritisch en spreken duidelijke taal, hetgeen door de kiezer is beloond met vier zetels." Joosten is van mening dat Moerdijk Lokaal inhoudelijk een ambitieus programma heeft waarin ook prima de samenwerking met andere partijen mogelijk is."

Vertrouwen

Daarnaast, zo vindt ze, zegt het behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen van vier zetels als nieuwe lokale partij iets over het vertrouwen van -en de verbinding mét- de inwoners van de gemeente Moerdijk. "Daar zijn we bijzonder trots op en we zullen ook in de komende raadsperiode blijven werken aan korte lijnen met onze inwoners. In de afgelopen raadsperiode hebben wij fel oppositie gevoerd als dat nodig was maar hebben zéker óók verbindingen gezocht én gevonden."

Stabiliteit en vertrouwen als basis voor een coalitie klinkt volstrekt logisch, aldus Joosten, maar stabiliteit is voor een nieuwe partij op voorhand nooit te bewijzen. "Moerdijk Lokaal ís nu eenmaal een nieuwe partij. Wij gaan, zoals tijdens de gesprekken met de informateur(s) al is aangegeven, samenwerking nóóit uit de weg."