Meer Nederlanders zijn in de afgelopen vijftig jaar gaan meedoen op de arbeidsmarkt. Maar sinds 2008 is de groei in arbeidsparticipatie wel iets afgevlakt.

Sinds 1969 is de arbeidsdeelname gestegen van 60 naar 70 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Het gaat hierbij zowel om mensen die werken, als mensen die op zoek zijn of hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn.

Dat hangt met name samen met de sterke toename in arbeidsparticipatie van vrouwen. Die is tussen 1969 en 2016 toegenomen van 35,1 naar 65,1 procent. Dit komt neer op 4,2 miljoen vrouwen. Eind jaren zestig ging het nog om anderhalf miljoen vrouwen.

Mogelijkheden

"De toegenomen mogelijkheden en acceptatie van deeltijdwerk en het combineren van arbeid met zorgtaken hebben hieraan bijgedragen", aldus het statistiekbureau.

In dezelfde periode is de deelname van mannen juist afgenomen van 85,2 naar 74,9 procent. Sinds 2008 is de arbeidsparticipatie van vrouwen vrijwel gelijk gebleven. Hierdoor is het verschil tussen mannen en vrouwen sindsdien nauwelijks meer kleiner geworden.

Opleiding

Sinds 1981 is het aandeel vrouwen dat actief is op de arbeidsmarkt het meest toegenomen onder hoogopgeleiden. Dit aandeel is van 53,4 naar 82,2 procent gestegen.

"Hiermee is het verschil in arbeidsparticipatie tussen hoogopgeleide mannen en vrouwen sterk afgenomen. Onder laagopgeleiden zijn de verschillen in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen nog steeds groot."

Het gaat om 61,9 procent van de laagopgeleide mannen en 43 procent van de laagopgeleide vrouwen.

Deeltijd

Vrouwen hebben wel relatief vaak een deeltijdbaan. In 2016 werkten zij wekelijks gemiddeld zo'n tien uur korter dan mannen.

Vorig jaar werkte drie kwart van de werkende vrouwen in deeltijd. Dit gold voor een kwart van de werkende mannen. In 1969 was het aandeel werkende vrouwen met een deeltijdbaan nog 39 procent, tegen 8 procent van de werkende mannen.

In de afgelopen tien jaar zijn wel meer vrouwen 20 tot 35 uur gaan werken en is het aantal vrouwen met een deeltijdbaan van minder dan 20 uur afgenomen. Het aandeel vrouwen met een voltijdbaan is in dezelfde periode bijna gelijk gebleven.