DEN HAAG - Het aantal mensen dat door psychische problemen in de WAO terechtkomt, neemt af. Vooral bij vrouwen is een afname te zien. Dit blijkt uit een rapport dat de werkgroep Psychische Problematiek woensdag presenteert.

Per duizend werknemers kwamen in 2001 ruim zeven vrouwen en vier mannen in de WAO terecht. In 2003 liep dit terug tot vier vrouwen en ongeveer drie mannen per duizend. Ondanks de afname vormen mensen met psychische klachten nog steeds een belangrijk deel van het aantal werkenden dat arbeidsongeschikt raakt.

Arbeidsongeschikt

Van de mensen die vorig jaar in de WAO terechtkwamen, werd 32 procent arbeidsongeschikt wegens psychische klachten. In 2001 was dat nog 36 procent, zegt de werkgroep op basis van cijfers van het UWV, de uitvoerder van de WAO.

Deze trend geldt echter niet voor alle leeftijdsgroepen. Bij mensen tussen de 15 en 34 jaar neemt het aandeel psychisch arbeidsongeschikten toe. In 1999 was 39 procent van de nieuwe WAO'ers in deze leeftijdsgroep psychisch arbeidsongeschikt. In 2003 liep dat op tot 46 procent. De eerder genoemde daling deed zich dus voor bij werknemers van 35 jaar en ouder.

Werkgroep

De werkgroep Psychische Problematiek merkt in het rapport op dat werkgevers en werknemers heel anders zijn gaan aankijken tegen de problematiek van psychische arbeidsongeschiktheid. Leidinggevenden vinden het wel nog steeds moeilijk zulke problemen bespreekbaar te maken. Een betere communicatie kan leiden tot een betere aanpak, denkt de werkgroep.

Daling

Overigens daalt het totaal aantal WAO's sinds ongeveer twee jaar. Door de economische malaise deinzen werknemers ervoor terug zich ziek te melden. Bovendien kan het UWV sinds april 2002 loonsancties opleggen aan werkgevers die zich onvoldoende inspannen om arbeidsongeschikten weer aan het werk te krijgen. In september vorig jaar telde Nederland 771.000 WAO'ers tegenover 787.000 aan het eind van vorig jaar.