Een ruime meerderheid van de scholen in het voortgezet onderwijs (84 procent) betrekt leerlingen bij de evaluatie en sollicitatie van docenten.

De Tweede Kamer ging vorig jaar akkoord met een wetswijziging waardoor scholen verplicht de inbreng van leerlingen moeten opnemen in het schoolplan. DUO Onderwijsonderzoek deed een rondvraag onder 251 directeuren in het voortgezet onderwijs.

Zo'n 16 procent van de directeuren zegt geen leerlingen te betrekken bij de evaluatie. Wel zegt 44 procent te verwachten dat dit de komende jaren gaat veranderen.

Directeuren staan positief tegenover het betrekken van leerlingen bij de sollicitaties van docenten. Ruim 57 procent is hier een voorstander van. De leerlingen zijn volgens directeuren goed in staat om een beeld te vormen van een nieuwe docent en bekijken hem of haar vanuit een andere invalshoek.

De directeuren die minder of niets met de inbreng van leerlingen doen, geven hier als reden voor dat bepaalde groepen leerlingen hiervoor ongeschikt zijn.

Docenten

Ruim de helft (55 procent) van de docenten op scholen waarbij leerlingen worden betrokken bij sollicitaties en evaluaties staat positief tegenover deze beoordelingen. Slechts een kleine minderheid (3 procent) ervaart het als een bedreiging.

De evaluatie van docenten vindt in de meeste gevallen online plaats.