AMSTERDAM - Werkgevers zien duidelijke voordelen in het voornemen van de regering om tot een inzichtelijker loonstrookje te komen. Ruim 80 procent van de ondervraagde werkgevers geeft aan hier positief tegenover te staan.

Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte onder 240 werkgevers met meer dan honderd werknemers.
 
De regering wil komend jaar tot een vereenvoudiging van het loonbegrip komen voor de diverse loonheffingen. Daarna volgt de tweede vereenvoudigingstap, de invoering van de zogenoemde loonsomheffing. Ook hiervoor bestaat onder de werkgevers een zelfde groot draagvlak, al weten zij nog niet precies hoe dat zal worden vormgegeven. De loonsomheffing moet de loonbelasting en premieheffing veranderen van een individuele heffing ten laste van werknemers naar een heffing naar werkgevers; de heffing vindt bovendien plaats over de loonsom van de werkgever. Met individuele omstandigheden waarin de werknemer verkeert, wordt dan geen rekening meer gehouden.

Lastenverlichting

Deloitte vroeg ook hoe bedrijven aankijken tegen een volledige afschaffing van de regeling van onbelaste kostenvergoedingen onder gelijktijdige verlaging van het tarief voor de loon- en inkomstenbelasting. Ruim 50 procent van de ondervraagde werkgevers zou dit een goede maatregel vinden. Dat hiermee een enorme lastenverlichting kan worden bereikt, is duidelijk.

Kanttekening

Hoewel de werkgevers vereenvoudigingen zien, plaatsen ze ook een belangrijke kanttekening. Doordat de loonadministratie vergaand geautomatiseerd is en daarmee redelijk soepel verloopt, zijn de effectieve voordelen van de operatie naar verwachting beperkt. Dit zal overigens vooral voor grotere werkgevers gelden en in mindere mate voor kleine werkgevers.