Ook dit jaar staan u weer een hoop veranderingen te wachten door nieuwe wetten en regelgeving. NU.nl zet de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2015 voor u op een rij.

Werk en uitkering

- Het minimumloon is gestegen. Wanneer u ouder bent dan 23 jaar heeft u in 2015 recht op minimaal 1.501,80 euro per maand bij een volledig dienstverband. In 2014 was dat nog 1.495,20 euro.

- Verschillende heffingskortingen, kortingen op de inkomstenbelasting en volksverzekeringspremies zijn veranderd, waardoor u dus minder belasting hoeft te betalen. Inkomens tot ongeveer 85.000 euro ontvangen meer arbeidskorting. Boven dat bedrag daalt de korting. Voor inkomens tot 50.000 euro stijgt de algemene heffingskorting. Verdient u meer dan 50.000 euro dan ontvangt u minder korting.

- Het is niet meer mogelijk de belasting die u moet betalen over uw ontslagvergoeding, uit te stellen door de vergoeding in een stamrecht BV te storten om uzelf vervolgens daaruit uit te betalen. Nu moet belasting betaald worden over het hele bedrag van de ontslagvergoeding.

- De regels rond tijdelijke contracten zijn veranderd. De Wet werk en zekerheid moet de positie van de flexwerker ten opzichte van de vaste medewerker verstevigen.

- Werknemers die via een payrollbedrijf werken, krijgen dezelfde ontslagbescherming als mensen die in dienst zijn.

- De Participatiewet bundelt de Bijstand, de Wajong en de WSW (Sociale Werkplaatsen). Gevolg is dat de instroom in de WSW stopt en Wajong'ers herkeurd worden. De gemeenten worden verantwoordelijk om zoveel mogelijk mensen aan regulier werk te helpen.

- De kostendelersnorm zorgt ervoor dat de uitkering voor mensen met een bijstandsuitkering daalt bij meerdere leden van één huishouden. Deze gaat per 1 januari in voor nieuwe aanvragen, voor bestaande bijstandsontvangers gaat de norm per 1 juli in.

- Bijstandsontvangers moeten een tegenprestatie leveren voor hun uitkering. Ook krijgen gemeenten meer mogelijkheden om de uitkering te korten of te schrappen als de bijstandsontvanger onvoldoende zijn best doet om aan werk te komen.

- De bijstandsbudgetten voor gemeenten worden vastgesteld aan de hand van bepaalde factoren, zoals gezinssamenstelling, arbeidsbeperkingen, leeftijd, opleidingsniveau.

- Met de brug-WW kunnen werknemers in sommige sectoren worden omgeschoold.

- 1 april 2015 vervalt de partnertoeslag voor nieuwe AOW'ers. Samenwonende AOW'ers die beiden een koop- of huurwoning hebben, krijgen 70 procent van hun AOW.

- De AOW leeftijd gaat 1 maand omhoog naar 65 jaar en 3 maanden.

- De financiële regels voor pensioenfondsen veranderen. Ze kunnen mee- en tegenvallers over een grotere periode spreiden om fluctuaties in premies en uitkeringen te beperken.

- Het salaris voor werknemers in de publieke en semipublieke sector wordt gemaximeerd tot 100 procent van het ministerssalaris. Dit komt neer op 178.000 euro per jaar. Wel geldt er een overgangsregeling.

Gezin en consument

- De kindregelingen worden teruggebracht van twaalf naar vier regelingen ter inkomensondersteuning van ouders: de kinderbijslag, inkomensafhankelijke combinatiekorting, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Alleenstaande ouders die vanuit de bijstand gaan werken krijgen een hoger kindgebonden budget. Dit moet werken stimuleren.

- Echtgenoten of partners van moeders met een pasgeboren kind hebben recht op twee dagen betaald vadersschapsverlof en drie dagen onbetaald ouderschapsverlof. Daarmee wordt het vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen uitgebreid.

- Door de jaarlijkse wijzigingen van de lonen gaat de alimentatie met 0,8 procent omhoog.

- Een paspoort of identiteitskaart wordt 20 cent duurder, met een maximumbedrag voor een paspoort van 67,11 euro en 53,07 voor een ID-kaart. Kinderen tot 18 jaar betalen voor een paspoort maximaal 51,20 euro en voor een ID-kaart 28,48 euro.

- De thuiskoppieheffingen gaan met 30 procent omlaag. Voor pc's, laptops, tablets en smartphones geldt een heffing van 3,50 euro en voor cd-roms en dvd's 0,02 euro.

Wonen

- De schenkingsvrijstelling tot 100.000 euro voor de aankoop, verbouwing of aflossing van de eigen woning verdwijnt. De nieuwe vrijstelling is 52.752 euro en mag alleen als ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar worden geschonken. Ook deze schenking moet aan de eigen woning besteed worden.

- Ook de hypotheekregels veranderen. De maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van het huis daalt naar 103 procent. Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken gaat naar 51 procent. De grens voor de Nationale Hypotheek Garantie daalt naar 245.000 euro.

- Huiseigenaren krijgen een voorlopig energielabel. Bij verkoop of verhuur wordt dit permanent. Dit kost volgens het kabinet enkele tientjes.

- Er komt een permanente regeling voor dubbele woonlasten. Eigenaren kunnen maximaal drie jaar twee huizen aftrekken van de belasting.

- De tijdelijke btw-verlaging op renovatie en onderhoud van woningen wordt afgeschaft, maar pas per 1 juli 2015.

- De sociale huurgrens gaat omhoog van 699,48 euro naar 710,68 euro. Dat is eveneens de nieuwe grens voor de huurtoeslag. De inkomensgrens voor een sociale huurwoning stijgt van 34.678 euro naar 34.991 euro.

Zorg

- Per 1 januari 2015 gaat de langdurige zorg flink op de schop. Om de stijgende kosten in de zorg te kunnen beteugelen, en om aan te sluiten bij de wensen van mensen om langer thuis te wonen, worden de zorgtaken van het Rijk overgeheveld naar de gemeenten, zo heeft het kabinet besloten. Zij zijn met een kleiner budget verantwoordelijk voor de bijvoorbeeld de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

- Omdat volgens het kabinet mensen langer thuis willen wonen, wordt de rol van de mantelzorger belangrijker. Het Rijk stopt echter met de financiële bijdrage voor de mantelzorger. Het is voortaan aan de gemeenten om te bepalen of zij het zogenoemde mantelzorgcompliment gaan uitkeren.

- Door de veranderingen in de langdurige zorg, zijn de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de wijkverpleging. Die is dan ook toegevoegd aan de basisverzekering.

- Het eigen risico is van 360 euro in 2014 met 15 euro verhoogd naar 375 euro.

- Ook de zorgtoeslag verandert. Mensen met een lager inkomen krijgen een hogere zorgtoeslag, omdat de premie en het eigen risico zijn gestegen.

Auto en Trein

- De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak wordt 25 procent van de waarde van de auto. Dat wordt bij het loon opgeteld. Alleen volledig elektrische auto's komen in aanmerking voor het laagste tarief van 4 procent.

- De benzineaccijns op benzine stijgt met 1 cent naar 77 cent en ook bij lpg en aardgas komt er een cent bij: 33 cent.

- De taxiregels met betrekking tot rij- en rusttijden worden licht versoepeld.

- Nieuwe afspraken met NS en Prorail gaan in voor de duur van tien jaar en zijn er op gericht de prestaties te verbeteren. Zo komen er latere (nacht)treinen in het weekend, genoeg ruimte in de treinen voor de reizigers en een betere informatievoorziening, zo is beloofd.

Onderwijs

- In september komt er vermoedelijk een einde aan de basisbeurs. Studenten zullen voortaan moeten gaan lenen. Dit voorstel moet wel nog worden aangenomen door de Eerste Kamer.

- De nieuwe bibliotheekwet wordt verruimd zodat er niet alleen boeken in de bibliotheek te krijgen zijn, maar het er ook gaat om vergaring van kennis en informatie. Ook kunnen bibliotheken in een gemeente niet zomaar meer worden gesloten.

Politie en Justitie

- Veelplegers in het verkeer worden harder aangepakt. Waar voorheen een geldboete nog volstond, gaat justitie deze groep in 2015 strafrechtelijk aanpakken.

- Justitie krijgt de mogelijkheid om verdachten die via het snelrecht berecht worden, gedurende de periode tot de zitting vast te houden.

- De straffen voor corruptie en witwassen zijn omhoog gegaan. De maximale boete voor bedrijven die zich hieraan schuldig maken is meer afhankelijk gemaakt van hun jaaromzet.

- Ook de maximale straf voor witwassen is omhoog gegaan van vier naar zes jaar. Gebeurt dit op regelmatige basis of in de uitoefening van iemands beroep, dan hangt de dader een gevangenisstraf van acht jaar boven het hoofd.

- De informatievoorziening naar verdachten is uitgebreid. Wie als verdachte wordt aangehouden op een politiebureau, moet een folder overhandigd krijgen met daarin zijn rechten als verdachte, zoals het recht op een advocaat of een tolk. Voor wie niet wordt aangehouden, maar wel wordt verhoord, volstaat een mondelinge mededeling van de rechten.