Vóór aanstaande dinsdag moet door iedereen de belastingaangifte over 2013 zijn gedaan. Een aantal mogelijke aftrekposten op een rijtje.

Partneralimentatie is voor de betaler een aftrekpost. Het bedrag wordt bij de ontvanger meegerekend als inkomen, waarover belasting betaald dient te worden.

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar voor de belasting, maar in sommige gevallen mogen ouders een vast bedrag aftrekken voor de kosten van levensonderhoud. Dat bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind (tot 21 jaar).

Voorwaarden zijn dat het kind in belangrijke mate door de belastingplichtige wordt onderhouden (minimaal 408 euro per kwartaal), maar het huishouden geen kinderbijslag ontvangt. Tevens mag het kind zelf geen studiefinanciering ontvangen.

Ziektekosten

Bepaalde ziektekosten zijn aftrekbaar mits deze niet gedekt zijn door de zorgverzekering of onder het eigen risico vallen. Het bedrag moet wel boven een bepaalde drempel uitkomen.

Brillen en contactlenzen kunnen niet meer worden afgetrokken. Ook bepaalde ivf-behandelingen en een rollator zijn niet meer aftrekbaar. Vanaf 2014 zijn ook uitgaven voor scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen niet langer fiscaal aftrekbaar.

Wel (deels) aftrekbaar zijn kosten voor genees- en heelkundige hulp, voorgeschreven medicijnen, vervoer (in geval van ziekte, invaliditeit en ziekenbezoek), overige hulpmiddelen, extra gezinshulp en extra kosten wegens een op medisch voorschrift gehouden dieet.

Bij een verzamelinkomen van 14.914 tot 39.618 euro bedraagt de drempel 1,65 procent met een minimum van 125 euro (250 euro bij partners). Bij een hoger verzamelinkomen is de drempel 653 euro + 5,75 procent van het bedrag boven de 39.618 euro.

Studie

Kosten voor studie en opleiding bedoeld voor het verwerven van inkomen kunt u aftrekken als de kosten hoger liggen dan de drempel van 250 euro en met een maximum van 15.000 euro. De kosten zijn alleen aftrekbaar als deze niet vergoed worden door ouders of werkgever.

Lijfrentepremies die daadwerkelijk in 2013 zijn betaald mogen worden afgetrokken als iemand onvoldoende pensioen heeft opgebouwd. De jaarruimte bedraagt maximaal 27.618 euro.

Onder voorwaarden kunt u dat bedrag door middel van de reserveringsruimte nog eens verhogen met ten hoogste 17 procent van de premiegrondslag met een maximum van 6.989 euro. Dat maximum ligt op 13.802 euro voor belastingplichtigen die op 1 januari 2013 55 jaar of ouder waren.

Giften

Schenkingen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. In 2013 moeten alle giften samen boven zowel 60 euro als 1 procent van het inkomen uitkomen. De maximale aftrek ligt overigens op 10 procent van het inkomen.

De drempel en het maximum gelden niet als de schenking een periodieke uitkering aan een ANBI betreft met een minimale looptijd van vijf jaar. De periodieke uitkering moet vastgelegd worden in een notariële akte.

Deze voorwaarde vervalt per 2014, wat notariskosten bespaart. Wel moet de gift worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de ANBI en de schenker.

Een gift aan een culturele ANBI mag worden vermeerderd met 25 procent. Deze extra aftrek geldt tot een maximum van 5000 euro.

Zie ook:
Aangifte doen over 2013
Belastingtips voor woningeigenaren
Belastingtips voor spaarders en beleggers