Er komt een natuurvriendelijke oever tussen de N57 en de Eendekotsweg bij Gapinge. 

De bestaande waterloop wordt over een lengte van ongeveer 650 meter verbreed. Waterschap Scheldestromen laat de oever aanleggen.

Er komt een flauwe waterkant met een geleidelijke overgang van land naar water. De oever krijgt daarmee naast een watervoerende en waterbergende een ecologische functie.

Op verschillende diepten groeien en leven tal van waterdiertjes en plantjes. Het waterschap zegt dat het hiermee aan de richtlijn voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet en daarmee de ecologie van het watersysteem verbetert.

De werkzaamheden duren tot vrijdag 8 september, maar zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.