De Zeeuwse woningmarkt moet fors veranderen om aan te sluiten op de vraag naar huizen. "Het aanbod aan woningen is groter dan de vraag", laat ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland dinsdag weten na onderzoek.

"Er moet gewerkt worden aan het verminderen van de leegstand door sloop. De bestaande woningvoorraad moet meer levensloopbestendig en energieneutraal."

In de bouwbranche in Zeeland is volgens het planbureau een cultuuromslag nodig.

"De Zeeuwse woningmarkt wordt geconfronteerd met een complexe uitdaging." In de verandering om tot minder leegstand en meer levensloopbestendige en energieneutrale woningen te komen is het volgens het planbureau noodzakelijk om aan te sluiten bij de trend van verstedelijking en verdichting in plaats van bouwen in de wei.

Beweging

De woningmarkt is na de crisis die begon in 2008 weer in beweging.

"Er wordt weer volop gekocht, verkocht en gebouwd. In Nederland is de verhuismobiliteit al weer bijna op het niveau van voor de crisis. De Zeeuwse woningmarkt veert ook op, maar blijft wel achter bij de landelijke ontwikkelingen. Dat heeft in belangrijke mate met de bevolkingssamenstelling te maken."

Zeeland kent volgens het planbureau een ontspannen woningmarkt. "Het 'overschot' aan woningen neemt nog steeds toe." Er moet meer gekeken worden naar mogelijkheden om die kloof te dichten.

Verstedelijking

"Zeeland is in kwantitatieve zin in principe 'uitgebouwd'. De bouwopgave is daarom vooral van kwalitatieve aard. De transitie naar een energieneutrale gebouwde omgeving zou een belangrijk richtsnoer voor het woonbeleid in Zeeland moeten zijn."

Daarnaast is er de landelijke en wereldwijde trend van verstedelijking. Ook binnen Zeeland is een trek naar de grotere dorpen en centra van steden in Zeeland zichtbaar.

"Voor een gebied als Zeeland betekent dit dat er een cultuuromslag nodig is in het bouwbeleid. Het betekent meer sloop en vervangende nieuwbouw, meer inbreiding op plekken in de centra van steden en van grote dorpen in plaats van uitbreiding aan de randen. En minder bouwen in het buitengebied en kleine dorpen en aan de randen van steden."

Mismatch

Het is duidelijk dat er een mismatch is tussen vraag en aanbod. "Woningnood is niet meer de belangrijkste opgave, dat is de transformatie van de woningvoorraad naar een klimaat- en demografiebestendige woningvoorraad."

Er gaat door de vergrijzing veel aandacht uit naar verhuiswensen en verhuisbewegingen van ouderen.

"De veranderende zorgwetgeving die zoveel mogelijk verpleeg- en verzorgingshuiszorg wil terugdringen en de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen zorgt voor een nieuwe kans op de woningmarkt. Het succes van de patiowoning is daarvoor een signaal."