Het Veerse college van burgemeester en wethouders wil laten onderzoeken welke voorzieningen er nodig zijn op de grotere kustparkeerterreinen in de gemeente voor een beter onthaal van de bezoekers. Het gaat dan bijvoorbeeld om het realiseren van een openbaar toilet of fietsopstappunt.

Als het aan het college van B&W ligt, neemt Impuls Zeeland onder de loep welke voorzieningen het parkeren op de verschillende grotere parkeerterreinen langs de Veere kust gastvrijer maken.

In de Kustvisie is beleid opgenomen voor bebouwing op het strand en in de kustzone. Het gaat daarbij met name om waar verblijfsrecreatieve ontwikkelingen wel en niet zijn toegestaan. Faciliterende voorzieningen op een parkeerterrein, zoals een openbaar toilet, vallen daar niet onder en daarom pleiten burgemeester en wethouder voor dit onderzoek.

"Dit heeft betrekking op de grote(re) parkeerterreinen in onze gemeente waar nu dixies (verplaatsbare toiletten, redactie) zijn geplaatst", staat in een gemeentelijke nota over het onderzoek.

Uitvoering

Voor ieder parkeerterrein willen zij in beeld krijgen welke voorziening(en), zoals een openbaar toilet, fietsopstappunt, informatievoorziening en mogelijke combinaties met ondernemersactiviteiten wenselijk zijn.

Met dit onderzoek wil het Veerse college uitvoering geven aan het rapport 'De kust is breder dan het strand' om het onthaal in de gemeente 'gastvrijer en aantrekkelijker' te maken.

Duurzaam

"Belangrijke uitgangspunten bij het onderzoek zijn een goede landschappelijke en ruimtelijke inpassing en verder aansluiting bij het DNA/Land in Zee van onze gemeente. Op die manier ontstaat er een herkenbaar en uniforme beeldkwaliteit."

De parkeerterreinen hoeven volgens b&w straks niet allemaal dezelfde voorzieningen te bieden. Per parkeerterrein wil het college in beeld brengen wat haalbaar is. Dat kan een 'basic' voorzieningenniveau zijn, of een parkeerterrein met extra faciliteiten.

Vergadering

"Het spreekt vanzelf dat duurzaamheid in ontwerp, uitvoering en beheer van de voorzieningen op de parkeerterreinen uitgangspunten zijn waarmee in het onderzoek rekening moet worden gehouden."

De gemeenteraad besluit in haar vergadering van donderdag 20 april over het onderzoek.