Stichting Mentorschap Zeeland ontvangt vijfenveertigduizend euro van het Oranje Fonds en Neyenburghfonds om ouderenmishandeling te bestrijden.

De subsidie bestaat uit twee delen. Voor 2017 is twintigduizend euro beschikbaar. Voor 2018 komt daar vijfentwintigduizend euro bij, mede afhankelijk van bereikte resultaten.

Ouderenmishandeling komt volgens de stichting vaker voor dan gedacht. "Jaarlijks worden naar schatting 200.000 kwetsbare volwassenen mishandeld", schijft Mentorschap in een persbericht. "Dat heeft psychische, lichamelijke en materiële schade tot gevolg."

Registraties van Veilig Thuis tonen volgens de stichting aan dat het aantal meldingen de laatste jaren
toeneemt, mede als gevolg van de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze wet uit 2013 verplicht professionals in zes sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de meldcode (een stappenplan) op te starten bij een vermoeden of signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling en eventueel de mishandeling te melden bij Veilig Thuis.

Taboe

"Een tweede (mogelijke) reden voor de stijging is de landelijke publiekscampagne ouderenmishandeling waardoor mishandeling sneller wordt herkend en dus gemeld. Ouderenmishandeling is nog steeds een taboe. Vaak komt het niet tot een melding of aangifte."

Daar zijn diverse redenen voor, stelt de stichting. "Mensen herkennen mishandeling van ouderen niet als zodanig, weten niet waar ze voor hulp terecht kunnen of hebben schroom melding te doen. Ze voelen zich schuldig of schamen zich voor de mishandeling, maar men wil natuurlijk wel dat de mishandeling stopt."

Mentorschap Zeeland bestrijdt mishandeling. "Het project moet ouderenmishandeling onder de aandacht brengen, situaties van ouderenmishandeling opsporen en stoppen, onder meer door een specifieke opleiding en werving van mentoren."

"Daarnaast is het doel in Zeeland een keten te vormen om ouderenmishandeling gezamenlijk aan te pakken, met daarin onder meer de dertien gemeenten en Veilig Thuis Zeeland.

Mentoren

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel. Via Mentorschap Zeeland fungeren ruim zeventig onbezoldigde vrijwillige mentoren, aangesteld en beëdigd via de kantonrechter, als wettelijk vertegenwoordiger van en voor ruim honderd cliënten.

"Dat zijn doorgaans mensen die als gevolg van ziekte, handicap of andere gebreken niet in staat zijn voor zichzelf op te komen."