Het vastgestelde Natura 2000-beheerplan voor de deltawateren, in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, ligt ter inzage. Het document is de basis voor het gebruik en de bescherming van dit natuurgebied voor de komende zes jaar.

In het beheerplan, dat loopt tot en met 2022, staat welke maatregelen worden genomen om natuurdoelen te bereiken. Ook staan de voorwaarden erin voor de menselijke activiteiten die kunnen plaatsvinden zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de natuur.

Het streven is om activiteiten in de deltawateren zoveel mogelijk te laten doorgaan zonder dat dit het realiseren van de natuurdoelen in gevaar brengt. De Deltawateren zijn beschermd natuurgebied en op diverse plekken is toegang verboden.

Voor de rust voor vogels en zeehonden komen in de Westerschelde en het Grevelingenmeer gebieden waar activiteiten niet zijn toegestaan.

In de Oosterschelde gaat juist een gebied open (Oliegeultje) waardoor het mogelijk is om rond de Roggenplaat te varen.

Fietsen

Daarnaast zijn dijktrajecten gesloten voor fietsverkeer, bijvoorbeeld omdat er vlakbij belangrijke hoogwatervluchtplaatsen of broedgebieden zijn.

Er komen kitesurfzones in de Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen en Haringvliet. Daarmee kan er bij elke windrichting in het deltagebied gekitesurft worden.

In het Natura 2000-plan vallen de Oude Maas, Haringvliet, Hollands Diep, Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde & Saeftinghe. In deze wateren leven vogels, trekvissen en zeezoogdieren en bijzondere planten, zoals de groenknolorchis.

De maatregelen in het beheerplan beschermen de bijzondere natuur in deze gebieden en gaan de achteruitgang van biodiversiteit tegen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het opspuiten van zand, de aanleg van broedeilanden en het reguleren van activiteiten in tijd en ruimte (zonering).