Door de klimaatveranderingen moeten gemeenten, maar ook waterschappen het watersysteem aanpassen om wateroverlast tegen te gaan. Voor het verbeteren van de waterhuishouding in Zeeland reserveert waterschap Scheldestromen ruim 14,3 miljoen euro, blijkt uit haar begroting voor 2017.

"We leggen meer de focus op zoet water", licht waterschapsbestuurder Denis Steijaert toe. "Door de langere periodes van droogte stijgt de behoefte aan zoet water."

Aan de andere kant valt er steeds vaker in korte tijd meer neerslag. "Dan hebben we juist meer opvangcapaciteit nodig. De uitdaging voor de komende jaren is om ons watersysteem hierop in te richten."

Zoet water is volgens het waterschap schaars. "Het zeewater is zout en niet te gebruiken voor beregening. Het zoete water, regenwater, dat valt proberen we daarom zoveel mogelijk op te vangen in ons watersysteem van bijvoorbeeld sloten en vijvers. Dit zoete water kan eventueel gebruikt worden voor beregening. We proberen het systeem van waterlopen zo in te richten dat we het water langer kunnen vasthouden."

De waterbergingscapaciteit kan het schap onder meer vergroten door natuurvriendelijke oevers, die minder steil aflopen, te realiseren.

Voordelen

De klimaatverandering vraagt ook vernieuwing van het watersysteem in bebouwd gebied. "Gemeenten proberen zoveel mogelijk gescheiden rioleringssystemen aan te leggen." Hierbij gaat vies water – rioolwater – naar de rioolwaterzuivering. Het schone water – regen – wordt afgekoppeld en afgevoerd naar sloten of andere waterlopen.

De taak van het waterschap is ervoor te zorgen dat sloten en waterlopen dit schone water kunnen opvangen om het uiteindelijk af te voeren naar een poldergemaal. Zo komt overtollig water in de Ooster- of Westerschelde terecht.

"Investeringen voor het waterschap kunnen dan zijn het verruimen van waterlopen om het water op te vangen of bijvoorbeeld het verruimen van duikers, zodat het opgevangen water afgevoerd kan worden naar poldergemalen."

Deze manier van werken heeft volgens het schap twee voordelen. “Het voorkomt dat schoon water onnodig naar de zuivering gaat en schoon water komt in sloten terecht waardoor het indien nodig gebruikt kan worden door boeren voor beregening van hun land.”

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen behandelt de begroting op donderdag 24 november.