Na jaren van bezuinigen heeft de gemeente Veere weer geld om te investeren. Ze wil onder meer achterstallig onderhoud aan de straten en wegen wegwerken en woningen en het maatschappelijk vastgoed, zoals dorpshuizen en gymzalen, verduurzamen, blijkt uit de vrijdag gepresenteerde begroting.

"Ons financiële beeld is zeer gunstig", zegt wethouder financiën René Molenaar. "We kunnen investeren bij een beperkte lastenstijging."

De gemeente Veere presenteerde vrijdag een sluitende meerjarenraming tot en met 2020. De inkomsten en uitgaven zijn in balans. Onder meer door de verwachte hogere uitkering uit het gemeentefonds voor de komende jaren, dankzij de aantrekkende economie, heeft Veere weer ruimte om geld uit te geven.

Nieuw is dat de gemeenteraad de bestemming voor 250.000 euro per jaar zelf invult, waar voorheen het college van burgemeester en wethouders dit deed. ‘Dat levert hopelijk goede politieke discussies op’, legde Molenaar deze zomer bij de presentatie van de kadernota uit.

Deze werkwijze heeft al enkele plannen opgeleverd. Zo wil een meerderheid van de gemeenteraad dat er meer mobiele speeltoestellen komen (die kunnen rouleren tussen verschillende speeltuinen), een subsidieregeling instellen voor onderhoud en restauratie van monumenten en het revitaliseren van de woningvoorraad versnellen.

Onverkoopbaar

Het gaat dan bijvoorbeeld om het energiezuiniger maken van woningen uit de jaren '50 en '60, licht de wethouder toe. "Hoe we dat precies gaan doen, bekijken we nog, want het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen geen geld hebben om hun huis te verduurzamen. Maar bijvoorbeeld voor de leefbaarheid is het goed dat deze woningen ook aangepakt worden, omdat ze anders misschien onverkoopbaar worden."

De gemeente werkt al langer aan het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed en dat wil ze doorzetten. Dit toekomstbestendig maken behelst ook het efficiënter omgaan met panden en gebruiksfuncties, zodat de behoeften van de dorpsbewoners worden vervuld, maar er tegelijkertijd kosten worden bespaard.

Daardoor vraagt de gemeente de gebruikers van deze accommodaties meer zelf te doen en rekent ze op de inzet van vrijwilligers.

Zelfredzaamheid

Veere doet, net als andere gemeenten, ook een beroep op de zelfredzaamheid van haar inwoners bij het uitvoeren van haar nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg, werk en inkomen.

Omdat dit nieuwe taken zijn, is het voor de gemeenten niet precies duidelijk hoeveel geld ze hieraan kwijt is. "De uitvoering van de decentralisatie gaat aardig en ook financieel lopen we in de pas."

Molenaar zegt er trots op te zijn dat Veere veel kan doen, bij een matige lastenstijging voor de inwoners in 2017. Zo stijgt de onroerendezaakbelasting (ozb) met het inflatiepercentage van 1,2 procent.

De afvalstoffenheffing blijft hetzelfde als in 2016. Dat tarief hoeft volgens de gemeente niet verhoogd te worden, omdat de verwerking van brandbaar afval goedkoper wordt. "We hebben minder afval en het wordt steeds vaker als grondstof gezien."

Wateroverlast

De rioolheffing stijgt wel met drie procent bovenop de inflatie, om naar kostendekkendheid toe te groeien. Veere verwacht met een geleidelijke groei van het tarief in 2019 evenveel inkomsten als kosten te hebben aan het rioolbeheer. "We moeten ook inspelen op de klimaatverandering."

Het kost veel geld om het rioleringsstelsel aan te passen om wateroverlast van de steeds vaker voorkomende korte, hevig buien tegen te gaan. "Bijvoorbeeld Westkapelle en Zoutelande liggen lager. Daar moeten we investeren."

Gemiddeld stijgt de lastendruk voor de Veerenaren met 1,4 procent. "We blijven een goedkope gemeente."

Wegenonderhoud

De afgelopen jaren heeft Veere om te kunnen bezuinigen fors gesneden in het budget voor wegbeheer. "Dit kon alleen door het onderhoudsniveau te verlagen en dus genoegen te nemen met achterstallig onderhoud." De effecten van deze bezuiniging zijn volgens de wethouder terug te zien in de weginspecties; de kwaliteit van het wegennet is afgenomen. "We hebben uit alle kernen veel klachten gekregen over het onderhoud."

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de komende jaren het achterstallig onderhoud volledig weg te werken en de wegen op orde te brengen. Hiervoor willen b&w vanaf 2017 structureel 278.000 euro per jaar reserveren.

"Hoe langer we het onderhoud uitstellen, hoe hoger de kosten worden. Daarnaast wordt de Veerse bevolking ouder en daardoor kwetsbaarder voor valpartijen en verzorgde wegen zijn belangrijk voor het toeristisch product."