Waterschap maait langs Zeeuwse wegen

Waterschap Scheldestromen maait binnenkort langs de waterschapswegen in Zeeland. Het gaat om 3.900 kilometer weg.

Het maaien bevordert de verkeersveiligheid. 

Maaien langs wegen en fietspaden in een zone van circa twee meter naast de verharding voorkomt dat hoog gras het zicht van verkeersdeelnemers belemmert. Op kruispunten en in onoverzichtelijke bochten maait het waterschap de hele berm.

Het maaien gebeurt met een klepelmaaier, waarbij het maaisel in de berm blijft liggen. 

Op plaatsen waarvan bekend is dat er beschermde soorten planten of insecten voorkomen gebruikt het schap een andere werkwijze.

Hier wordt het gras op een later tijdstip gemaaid en afgevoerd en dat is volgens het waterschap goed voor de soorten.

Vogels

De maaironde vindt plaats tijdens het broedseizoen voor vogels. Volgens de Flora- en Faunawet is dit alleen toegestaan bij een zwaarwegend maatschappelijk belang, zoals in dit geval de verkeersveiligheid.

Bij het maaien houdt het waterschap zoveel mogelijk rekening met de flora en fauna. Zo maait ze alleen de eerste twee meter langs de weg. Binnen deze strook nestelen zich volgens het schap vrijwel geen beschermde vogelsoorten.

Vogels bouwen hun nesten liever verder van de weg vandaan, omdat ze dan minder last hebben van verkeerslawaai.

Ook is deze strook minder geschikt als leefgebied voor zeldzame plantensoorten. Op locaties waar in verband met de verkeersveiligheid breder wordt gemaaid zegt het waterschap extra alert te zijn op de aanwezigheid van broedende vogels.

De plaatsen waar het waterschap maait staan aangegeven op kaarten.

Tip de redactie