Waterschap Scheldestromen heeft 2,5 miljoen euro overgehouden aan 2015.

Het schap laat maandag weten dat ze 1,7 miljoen euro van het positieve resultaat van de jaarrekening gebruikt om te sparen voor onder meer het herstel van cultuurhistorische duikers en toekomstig werk aan de Zeeuwse zeedijken.

Het overschot van de jaarrekening is grotendeels ontstaan door lagere afschrijvingslasten. Dit wordt deels veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van projecten, met name als gevolg van de weersomstandigheden.

Het behaalde voordeel op kapitaallasten kwam uit op 762.000 euro. De personeelslasten vielen 267.000 euro lager uit.

1,7 miljoen euro van het overschot gaat naar de bestemmingsreserves. "We bestemmen een half miljoen euro voor het herstel van cultuurhistorische duikers, zodat het waterschapserfgoed behouden en in functie blijft", laat waterschapsbestuurder Denis Steijaert maandag weten.

Bruggen

Daarnaast bestemt het schap een deel van het overschot voor onderzoek naar de staat van de bruggen in waterschapswegen.

"Gezien de toekomstige investeringsopgave door de nieuwe Deltanormering voor de zeedijken is het goed om ook onze reservepositie te versterken, zodat we weer wat vet op de botten krijgen.” 

Door de Deltanormering worden de eisen voor de zeedijken strenger en dat gaat gepaard met nieuw werk voor de waterschappen.

De algemene vergadering van het waterschap behandelt de jaarrekening op 26 mei.