Het Europees Sociaal Fonds (ESF) kent 2,1 miljoen euro toe aan de arbeidsmarktregio Zeeland ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Hiermee krijgt Zeeland het hele bedrag dat ze in 2014 heeft aangevraagd.

“Een volgende, grotere aanvraag is in voorbereiding”, laat de gemeente Goes vrijdag weten. Als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zeeland kan Goes ESF-geld aanvragen.

“Na een intensieve accountantscontrole in opdracht van het ESF werd deze maand duidelijk dat Zeeland het maximale bedrag krijgt. Het landelijk gemiddelde bij vergelijkbare subsidietrajecten ligt rond de zeventig procent.”

Zeeland heeft de hoge score volgens Goes verdiend door in de afgelopen jaren een uitgebreid ondersteuningsprogramma te ontwikkelen en uit te voeren.

Hiermee zijn in 2014 en 2015 in totaal 2450 jongeren in aanraking gekomen en begeleid richting opleiding, betaald werk of andere ondersteuning op maat. 

Schooluitval

Vaak werd hierbij extra gebruik gemaakt van jobhunters en jobcoaches. Zo hebben jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs een duurzame aansluiting met de arbeidsmarkt gekregen.

Ook is ingezet op het voorkomen van voortijdige schooluitval en zijn er maatwerktrajecten voor jongeren ontwikkeld, zoals zorgassistenten in het onderwijs.

Deze week werd bekend dat Zeeland voor 2016 tot en met 2018 twee nieuwe aanvragen voor ESF-subsidie kan indienen, gericht op alle mensen die ondersteuning nodig hebben om een plek in de arbeidsmarkt te (her)vinden.

Met deze aanvragen kan Zeeland ongeveer 2,7 miljoen euro subsidie verkrijgen. Gemeenten en scholen voor praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs investeren zelf een dergelijk bedrag in de voorkoming en bestrijding van (jeugd)werkloosheid in Zeeland. 

Aansluiting

“We doen er alles aan om in Zeeland alle jongeren op een passende manier aansluiting te laten vinden bij de arbeidsmarkt”, aldus de Goese wethouder André van der Reest.

“Dat Zeeland na Amsterdam en Rotterdam qua omvang het grootste ESF-project van het land heeft, laat ook zien dat we ons optimaal voor dat doel inzetten.”