Het Natura 2000-beheerplan voor de Vlakte van de Raan in de Westerschelde bij Vlissingen is vastgesteld. Van 23 maart tot en met 3 mei ligt het document ter inzage en kunnen belanghebbenden beroep indienen.

Met ingang van 22 maart is het beheerplan in werking getreden. 

Bijzonder

Hierin staat hoe de bijzondere natuurwaarden in het zeegebied voor de monding van de Westerschelde behouden en verbeterd moeten worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Zeehond

De natuurwaarden waar het in de Vlakte van de Raan om gaat, zijn onder meer de bruinvis, grijze zeehond, gewone zeehond en drie soorten vissen: zeeprik, rivierprik en fint.

Recreanten

‘Het plan geeft ook aan welke activiteiten mogelijk zijn, zonder dat deze een nadelig effect hebben op de natuur’, schrijft Rijkswaterstaat in een persbericht.

‘Het beheerplan is tot stand gekomen in nauwe afstemming met alle direct betrokkenen zoals vissers, natuurorganisaties, scheepvaart, gemeenten, (vaargeul)beheerders, recreanten en relevante Vlaamse overheden.’

Het beheerplan is te downloaden via www.rwsnatura2000.nl/Gebieden.