Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) heeft een bijzonder boek uit 1762 aangekocht. Het boek gaat over opmerkelijke vonnissen uit de 15e en 17e eeuw.

Een boekband met een goudbestempeling van de Middelburgse Okkerman-binderij maakte het handschrift interessant voor het KZGW. De inhoud echter ook.

Titel is ‘Register van Resoluties, Ordonnantien en Sententien’. Het is een overzicht van een aantal curieuze zaken uit Middelburgse registers van vonnissen tussen de 15e en 17e eeuw.

Zaken als blasfemie, doodslag, prostitutie en overspel komen voorbij. De personen die zich daaraan schuldig hebben gemaakt worden met naam en toenaam genoemd, evenals hun straffen.

Okkerman was één van de vele binderijen die Middelburg telde in de 18e eeuw. van Okkerman waren slechts drie boekbanden in openbare collecties bekend. Twee liggen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en één in Museum Meermanno, ook in Den Haag. Het handschrift van KZGW is in bruikleen gegeven aan ZB Bibliotheek van Zeeland.