Het Middelburgse college van burgemeester en wethouders verwacht dat een logeervoorziening het aanbod aan ondersteuning voor mensen met psychische problemen goed aanvult. Voor de realisatie hiervan wachten b&w verschillende ontwikkelingen af.

Dit meldt het college op vragen van de Middelburgse gemeenteraadsfracties van SP, LPM, D66, ChristenUnie en GroenLinks. De vijf partijen maken zich zorgen over de beschikbaarheid van tijdelijke opvang voor mensen met psychische problemen.

Ze dienden vorige maand schriftelijke vragen in naar aanleiding van een bericht van ZAAP. Deze actiegroep maakt zich sinds de sluiting van de PAAZ-afdeling van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Vlissingen zorgen over de hulp aan mensen met psychische problemen.

ZAAP ijvert al twee jaar voor een logeervoorziening op Walcheren.

Investeren

Het Middelburgse college antwoordt op de vragen dat er gesprekken zijn gevoerd met CZ. Deze zorgverzekeraar koopt geestelijke gezondheidszorg in voor Zeeuwen op grond van de Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige zorg, waaronder de crisisopvang valt.

"CZ is geïnteresseerd in alternatieven voor ggz-crisisopvang en heeft daarom voor een proef in Hulst budget voor een logeervoorziening beschikbaar gesteld", laten b&w weten. "CZ adviseert de gemeenten in Zeeland om de resultaten van deze proef af te wachten voordat ze investeren in logeervoorzieningen."

Koudekerke

Vervolgens moeten de Zeeuwse gemeenten beslissen of zo'n logeervoorziening onder de noemer van Beschermd Wonen moet vallen, aldus b&w. In dat geval is centrumgemeente Vlissingen aan zet voor Zeeland.

Wordt een logeerplek gezien als reguliere Wmo-voorziening, dan kan elke gemeente voor zich beslissen of zij de realisatie ervan onder aanbieders uitzet. Dit moet gebeuren volgens de aanbestedingsregels.

Beschermd Wonen

Naast de lopende proef wijst het college erop dat zorgorganisatie Zeeuwse Gronden een voorziening met vijftien appartementen voor Beschermd Wonen in Koudekerke voorbereidt. "Op eigen initiatief wil Zeeuwse Gronden hier twee logeerplaatsen vrijhouden." 

Deze voorziening is waarschijnlijk nog dit jaar of anders in 2019 gerealiseerd.