Wat staat er in het verkiezingsprogramma van de ChristienUnie van lijsttrekker Gert-Jan Segers? NU.nl maakt een overzicht zodat je goed geïnformeerd je stem kunt uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. 

Eigen risico
Voor, maar wil eigen risico verlagen met 100 euro

Marktwerking in de zorg
Voor, maar wil het verminderen door verzekerden meer zeggenschap te geven en aantal polissen in te perken

Verpleeghuizen
Personeel meer inspraak, investeren in kwaliteit van leven in verpleeghuis

Abortus
Tegen

Euthanasie
Tegen

Pensioenstelsel
Eigen potjes met gedeelde risico's

AOW-leeftijd
Blijft op 67 jaar en stijgt mee met levensverwachting

Belastingstelsel
Vlaktaks met 35 procent tot 70.000 euro en 49 procent vanaf 70.000 euro, voordelig voor eenverdieners

Hypotheekrenteaftrek
Maximale bedrag waarover hypotheekrente kan worden afgetrokken aftoppen op 500.000 euro

Vast en flexwerk
Vast contract voordeliger, langere tijdelijke contracten

Verzekering zzp'ers
Verzekering wordt verplicht, pensioen niet

Loondoorbetaling bij ziekte werkgevers
Verkorten naar één jaar

Veiligheid en Justitie
Structurele versterking van de strafrechtketen. Garanderen van voldoende middelen voor justitie, rechterlijke macht, politie en verbetering van de oplossingspercentages.
Meer wijkagenten. De norm van gemiddeld één wijkagent op 5.000 inwoners, die fysiek aanwezig kan zijn in de wijk, wordt op dit moment nog niet overal in het land gehaald.
Het beheer van de Nationale Politie gaat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken
Een stabiel budget voor de veiligheids- en inlichtingendiensten voor periode van drie tot vijf jaar
De voorwaardelijke invrijheidstelling na het uitzitten van twee derde van de straf is geen recht of automatisme
Heroverweging levenslang na 25 jaar
De ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen
Afschaffen legalisatie prostitutie
Invoering pooierverbod en strafbaarstelling klant

Onderwijs
Verlagen normen om ruimte te maken voor het stichten van nieuwe scholen en het openhouden van scholen met een sterke identiteit
De basisbeurs komt terug. Handhaven OV-kaart

Opvang vluchtelingen en asielzoekers
De ChristenUnie stelt dat Nederland een veilige plek is voor mensen die vluchten voor oorlog, vervolging en onderdrukking. "De Bijbel spoort ons aan de vreemdeling net zo lief te hebben als onszelf."
Gemeenten moeten inspraak hebben in de omvang en locatie van de opvang.

Asielsysteem
Opvang in de regio moet worden verbeterd. Aan de buitengrenzen worden de vluchtelingen geselecteerd waarna zij verdeeld worden onder de EU-lidstaten.

Integratie
Vanaf moment van aankomst taallessen voor asielzoekers en niet na verlening van verblijfsstatus. Ook vrijwilligerswerk moet direct mogelijk zijn. Statushouders die geen werk kunnen vinden, moeten verplicht vrijwilligerswerk verrichten

Kinderpardon
Voor

Bed-bad-brood
Voor

Strafbaarstelling illegaliteit
Tegen