Wat staat er in het verkiezingsprogramma van het CDA van lijsttrekker Sybrand Buma? NU.nl maakt een overzicht zodat je goed geïnformeerd je stem kunt uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. 

Eigen risico
Voor. Maar wil eigen risico verlagen met 105 euro

Marktwerking in de zorg
Marktwerking inperken. Onder andere door een uniforme basisverzekering. Concurrentie mag op aanvullende polissen

Verpleeghuizen
Extra investeren in personeel

Abortus
Voor. Maar streng kijken naar huidige criteria

Euthanasie
Voor. Maar niet voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven

Pensioenstelsel
Persoonlijker zodat je weet hoeveel je hebt gespaard

AOW-leeftijd
Blijft op 67 jaar en stijgt mee met levensverwachting

Belastingstelsel
Vlaktaks met een laag en een hoog tarief, vooral voordelig voor eenverdieners

Hypotheekrenteaftrek
Niets veranderen

Vast en flexwerk
Vast contract aantrekkelijker door soepeler ontslagrecht, tijdelijk contract van vijf jaar

Verzekering zzp'ers
Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden: vast en flex

Loondoorbetaling bij ziekte werkgevers
Fors verkorten, onbekend hoelang

Veiligheid en Justitie
Investeren in kwaliteit en capaciteit recherche
Langere straffen bij recidive
Verbod motorclubs
Investeren in agenten
Nu komt een gedetineerde al op tweederde van de uit te zitten straf in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Het CDA wil dat beperken tot de laatste tien procent van de opgelegde straf met een maximale voorwaardelijke invrijheidstelling van zes maanden. Korte straffen tot twee jaar komen helemaal niet meer in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating
Sluiten alle coffeeshops
Einde gedogen harddrugs
Ruimere bevoegdheden voor aanpak cybercriminaliteit 
Investeringen in gespecialiseerde units politie
Invoeren pooierverbod
Kosten vandalisme verhalen op ouders
Preventief opsluiten jihadgangers
Sluiten radicale moskeeën

Onderwijs
Vrijheid van onderwijs geen vrijbrief voor het verspreiden van antidemocratische ideeën of het geven van slecht onderwijs dat kinderen verder op achterstand zet. Daarom plannen voor nieuwe scholen vooraf toetsen
Brede en meerjarige brugklassen stimuleren zodat laatbloeiers ook de kans krijgen hun talenten te ontplooien.
Leenstelsel terugdraaien en de basisbeurs voor de bachelorfase opnieuw invoeren.
De OV-studentenkaart wordt vervangen door een tegemoetkoming in de reiskosten.

Opvang vluchtelingen en asielzoekers
Nederland moet vluchtelingen opvangen. Wel met een gelijkmatige verdeling van kleinschalige vluchtelingencentra over Nederland.

Asielsysteem
Meer opvang in de regio. EU-buitengrenzen moeten worden versterkt. CDA wil een eerlijke verdeling over EU-lidstaten. Lidstaten die zich niet aan de regels houden moeten worden gekort op de EU-gelden

Integratie
Integratie is verantwoordelijkheid van vluchteling. Kosten van de inburgering zijn voor statushouder. Onduidelijk vanaf wanneer vluchteling taalles mag volgen en aan inburgering mag beginnen.

Kinderpardon
Tegen. Kinderpardon beloont uitgeprocedeerden voor het negeren van de vertrekplicht

Bed-bad-brood
Geen standpunt in verkiezingsprogramma

Strafbaarstelling illegaliteit
Voor