Een tegenvaller voor veel boeren in de provincie Utrecht. De rechter betwijfelt of nieuwe, milieuvriendelijker veestallen wel minder stikstof uitstoten. Eerst moet worden onderzocht of de berekening van deze zogenaamde emissie-arme stallen wel klopt, voordat de boeren een vergunning kunnen krijgen.

De rechtbank Midden-Nederland heeft eerder genomen besluiten over zeventien boerenbedrijven en een slachterij vernietigd. De provincie Utrecht zal die allemaal opnieuw moeten beoordelen en beter onderbouwen. Dat betekent dat de toekomst van deze bedrijven in de provincie Utrecht onzeker is.

Al deze bedrijven liggen in de buurt van beschermde natuurgebieden. Milieuorganisaties hadden beroep aangetekend bij de rechter tegen het besluit van de provincie Utrecht om een vergunning te verstrekken. Deze kwestie speelt ook in andere provincies.

Acht veehouderijen kregen van de provincie Utrecht een vergunning om meer melkkoeien te gaan houden in nieuwe, emissie-arme stallen. Voor de berekening van de stikstofuitstoot (ammoniak, stank en fijnstof) gebruiken de provincies gestandaardiseerde uitstootcijfers. Het is de vraag of die cijfers kloppen. In verschillende rapporten wordt betwijfeld of de emissie-arme stallen in de praktijk ook minder stikstof uitstoten.

Daarom vindt de rechtbank dat eerst verder onderzocht moet worden of de standaarden juist zijn. Tot die tijd is onzeker wat de gevolgen zijn voor de natuurgebieden, en staat niet vast of de uitbreiding van de bedrijven juridisch mogelijk is.