De gemeente Utrecht heeft afgelopen jaar minder geld uitgegeven en juist meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. De gemeente sluit het jaar dan ook af met een positief saldo van 26,4 miljoen euro, blijkt uit de jaarstukken 2018 die het college van burgemeesters en wethouders donderdag naar de gemeenteraad stuurt.

Het positieve saldo komt doordat sommige projecten minder snel zijn gerealiseerd dan gepland. Daarnaast brachten de grondexploitaties aanzienlijk meer op dan geraamd.

De stad Utrecht groeide vorig jaar met 5.300 inwoners. Hierdoor groeide vanzelfsprekend ook de vraag naar woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen. De jaarstukken beschrijven onder meer de inzet van de gemeente om aan die behoefte te voldoen. Die inzet komt onder meer voort uit de vorig jaar gemaakte afspraken uit het coalitieakkoord met de titel 'Ruimte voor iedereen'.

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In de stukken wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Het college toont wat de gemeente vorig jaar heeft bereikt, wat daarvoor nodig was en wat het heeft gekost.

Gemeenteraad vraagt ook om verantwoording over beleid

Ook de gemeenteraad vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de verantwoording over het gevoerde beleid. In opvolging op een motie stuurt het college van B en W de jaarstukken daarom dit jaar eerder, zodat behandeling ervan los kan plaatsvinden van de voorjaarsnota (die in mei naar de raad wordt verstuurd).

De jaarstukken worden naar verwachting op 28 mei behandeld in een gecombineerde vergadering van de raadscommissies Mens & Samenleving en Stad & Ruimte. De raadsbehandeling volgt waarschijnlijk op 6 juni.