Het totaal aantal misdrijven in Utrecht is in 2018 gedaald. Dat blijkt uit het Veiligheidsbeeld van de gemeente. Wel is er meer overlast door jongeren gesignaleerd en komen Utrechtse jongeren vaker in de zware criminaliteit terecht. Daarnaast blijft onder meer fietsendiefstal een hardnekkig probleem.

Het aantal zogenaamde "high impact crimes", zoals woninginbraken, overvallen of straatroven, is de afgelopen jaren gedaald. Zo is er een daling van 30 procent in woninginbraken ten opzichte van 2017 en een daling van 62 procent in vergelijking met 2011.

In 2018 is er een keer meer overvallen en zijn er zeven meer straatroven gepleegd dan in 2017. Burgemeester Jan van Zanen zegt over de cijfers: "Bij zowel overvallen als straatroven geldt dat doordat het om kleine aantallen gaat, de cijfers kunnen fluctueren."

Een doelstelling was om aangiftebereidheid te vergroten bij slachtoffers van geweldsdelicten, maar daar is voor het eerst sinds 2015 pas een kleine toename in te zien. Of dit structureel is, is nog niet duidelijk te zeggen.

Jongerenoverlast al jaren lastig probleem

Jongerenoverlast in de gemeente Utrecht is al jaren een probleem dat maar moeilijk is aan te pakken. Dat blijkt ook uit het huidige beeld. Jongerenoverlast (het percentage bewoners dat aangeeft dit vaak te ervaren) schommelt al vele jaren rond de 20 procent. In 2018 kwam dit cijfer uit op 21 procent.

Daarnaast is te zien dat steeds meer jongeren op jonge leeftijd in de zwaardere criminaliteit terecht komen, waarbij geweld niet wordt geschuwd. Dat is ook te zien in de top-X; een aanpak van vaak jonge plegers van misdrijven die meerdere problemen hebben en regelmatig in aanraking met politie en justitie komen.

In 2018 waren 14 van de 26 Top X’ers 18 jaar of jonger. "Een zorgelijke ontwikkeling", aldus de burgemeester. "Steeds meer betrekken we de jongeren zelf, hun ouders en indien mogelijk buurtbewoners en ondernemers bij de aanpak. We kiezen altijd voor preventie als dat kan en repressie als dat moet."

Aantal aangiften 7 procent gedaald sinds 2017

Het aantal aangiften van fietsendiefstal ligt ten opzichte van 2017 7 procent lager. Vergeleken met 2011 is een toename zichtbaar van maar liefst 46 procent waarmee de doelstelling om het aantal fietsendiefstallen terug naar het niveau van 2011 te brengen nog ver buiten bereik is.

"Hoewel de cijfers dus licht zijn verbeterd, blijft fietsdiefstal een hardnekkig probleem."

Signalen van radicalisering toegenomen

Het aantal signalen van radicalisering in Utrecht is toegenomen van 81 in 2017 naar 101 in 2018. Er zijn geen uitreizigers bekend die uit Utrecht vertrokken zijn sinds de val van IS. Het actuele dreigingsniveau in heel Nederland voor terrorisme blijft substantieel.

Er zijn in totaal 146 demonstraties geweest in Utrecht in 2018, dat is meer dan in de afgelopen jaren. In 2018 voelde 29 procent van de inwoners zich wel eens onveilig in de eigen buurt in Utrecht. Het doel was 26 procent en is dus niet behaald.

De burgemeester schrijft verder dat de cijfers niet een volledig beeld geven van de veiligheid in de stad, omdat een gedeelte van de ondermijnende (of georganiseerde) criminaliteit niet wordt waargenomen.