De stijging van de sociale huur voor huishoudens met een laag inkomen blijft in 2019 beperkt tot maximaal het inflatiecijfer dat naar verwachting 1,6 procent zal bedragen. Ook stijgt het aantal sociale huurwoningen in Utrecht de komende vijf jaar met 2300 woningen.

Dat hebben de gemeente, de grootste woningcorporaties en de huurdersorganisaties vastgelegd in de jaarlijkse prestatieafspraken. De corporaties zijn ook van plan de woningen energiezuiniger te maken en meer zonnepanelen op daken te plaatsen.

Dit voorjaar worden er aanvullende stedelijke afspraken gemaakt over wonen in Utrecht. Doel is onder andere om meer en sneller sociale huurwoningen te bouwen en de woningvoorraad verder te verduurzamen.

De meeste corporaties gaan in 2020 het beoogde doel van een gemiddeld energielabel B halen, waardoor de woningvoorraad energiezuiniger wordt.

Daarnaast hebben de corporaties voor de komende periode vele honderden zonnepanelen in de planning staan. Hiermee dragen ze bij aan de doelstellingen van de gemeente om 20 procent van de daken in de stad in 2025 bedekt te hebben met zonnepanelen.