In hoeverre moet de gemeente Utrecht bijdragen aan de diversiteit van het woningaanbod in de stad? Lokale politieke partijen uit Utrecht reageren op deze vraag.

Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. DUIC.nl legt onderwerpen voor aan verschillende politieke partijen. Deze keer reageren ze op de uitdagingen in de woningbouw. 

SP

De SP vindt het van groot belang dat er voor iedereen een plekje is: arm en rijk, oud en jong. Dat betekent een goede mix afspreken in alle nieuwbouwprojecten die op stapel staan. Het betekent ook dat je ervoor moet zorgen dat delen van de bestaande stad niet onbetaalbaar worden en dat je in wijken als Overvecht en Kanaleneiland huizen bijbouwt voor de midden- en hogere inkomens. Ook moet er levensloopbestendig gebouwd gaan worden, omdat het aantal ouderen toeneemt.

PvdA

Diversiteit is wat een wijk leuk maakt. Kijk naar Lombok, daar vind je een geweldige mix van Utrechters, huizen en winkels. Het is een plek waar alle soorten mensen die Utrecht rijk is, door elkaar heen samenleven. Dat kan alleen als er een divers woningaanbod is. Met woningen voor rijk en minder rijk. Met studentenkamers, toegankelijke woningen voor mensen met een fysieke beperking, senioren- en gezinswoningen.

CDA

De gemeente Utrecht moet ervoor zorgen dat er voldoende aanbod is bij alle woningtypen. Op initiatief van het CDA is onlangs het Actieplan Middenhuur door het college aan de gemeenteraad voorgelegd (en aangenomen). Hierdoor kunnen we als gemeente regels opleggen aan ontwikkelaars over de hoogte van huurprijzen en de oppervlakten. Het is ook belangrijk dat er per wijk een divers aanbod is. Minder sociale huurwoningen in Overvecht en Kanaleneiland, meer in Leidsche Rijn.

Student & Starter

Het tekort aan betaalbare woningen wordt door veel mensen gezien als het grootste probleem in Utrecht. Student & Starter vindt dan ook dat de gemeente een actieve rol moet spelen in het divers houden van de woningmix. De gemeente dient de regie te houden over wat er wordt gebouwd in de stad, zodat we belangrijke waarden als duurzaamheid en betaalbaarheid niet uit het oog verliezen.

D66

Mensen maken de wijk. Daarom is het goed dat er in alle wijken een prettige mix is van woningtypen, architectuur, en vooral van huishoudens. D66 wil dat er woningen komen voor verschillende inkomensgroepen, met verschillende grootten en prijsklassen. We zien dat er vooral heel veel behoefte is aan woningen die betaalbaar zijn voor middeninkomens. Op wijkniveau willen we dat er ook voldoende sociale huurwoningen zijn. In Overvecht zijn er te veel, in Leidsche Rijn te weinig.

VVD

Het is voor Utrecht van belang woningen te bouwen om mensen met verschillende beroepen en banen in de stad te kunnen laten wonen in verschillende fasen van hun carrière en leven. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat er minder nieuwe (sociale) goedkope huurwoningen in de wijken Overvecht en Kanaleneiland worden gebouwd en nieuwbouw daar vooral koop en (middel)dure huur zal zijn. In andere wijken kunnen wel sociale huurwoningen worden toegevoegd. Wij vinden dat zowel de private als de sociale (lees: gesubsidieerde) sector verantwoordelijkheid heeft om te bouwen voor een leefbare stad op de langere termijn. Wie investeert, mag daar ook netjes aan verdienen.

Partij voor de Dieren

De gemeente Utrecht moet er volgens de Partij voor de Dieren voor waken dat Utrecht geen elitestad wordt, zoals bijvoorbeeld Londen of New York. Dus draag zorg voor sociale huurwoningen, tiny houses en andere creatieve manieren om mensen te huisvesten. Gemene deler moet wat ons betreft wél altijd duurzaam en groen zijn, zodat de generaties na ons ook op een gezonde manier in Utrecht kunnen wonen, met goede luchtkwaliteit, veel groen en ruimte om te spelen en te ontspannen.

GroenLinks

GroenLinks is trots op de diversiteit van onze stad. Die zien we terug in woonprojecten waar jongeren samen wonen met vluchtelingen (Plan Einstein), met ouderen (de Saffier) of samen met mensen met een verleden in de maatschappelijke opvang (Majella Wonen). Dit soort projecten zien we graag meer in Utrecht. Door afspraken met woningcorporaties én commerciële verhuurders willen we de stijging van de huren beperken, zodat woningen voor meer mensen bereikbaar blijven. Ten slotte zetten we bij nieuwe bouwprojecten in op een goede mix aan woningen, waar een diversiteit aan woonvormen mogelijk is.

Piratenpartij

Diversiteit van het woningaanbod in de verschillende wijken is erg belangrijk. Zo zijn er in Overvecht te veel sociale huurwoningen en in andere wijken veel te weinig. Een mix van verschillende woningtypes binnen een wijk zorgt er voor dat mensen uit hun sociale bubbel stappen. Piratenpartij Utrecht ziet het als taak van de gemeente om actief er voor te zorgen dat de diversiteit van het woningaanbod in elke wijk beter wordt.

Stadsbelang

De gemeente moet leidend zijn, niet een beetje bijdragen. Ouderen zijn op zoek naar passende woonruimte, die willen best verhuizen uit hun ruime gezinswoning. Het gebrek aan een betaalbaar kleiner alternatief in de wijk zorgt ervoor dat dit niet gebeurt. Zowel in de bestaande bouw alsook bij nieuwbouwontwikkelingen dient een evenwichtige balans te worden gerealiseerd in de samenstelling van de woningvoorraad. Eenzijdige wijken, als Overvecht of Kanaleneiland mogen niet meer gerealiseerd worden. Maar ook wijken met een overmaat aan koopwoningen zoals in Oost zijn niet wenselijk. Indien mogelijk dient de gemeente meer regie te voeren op de samenstelling van de woningvoorraad.

Alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd