Ook vanuit de Provinciale Staten is er een duidelijk signaal afgegeven aan het Rijk met betrekking tot de voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd. In een aangenomen motie wordt er gepleit voor een variant zonder verbreding van de ‘bak’.

Ook willen de provinciale fracties dat het plan wordt getoetst aan nieuwe inzichten van planbureaus waarin wordt uitgegaan van lagere verkeersprognoses. Statenlid Huib van Essen van GroenLinks: "GroenLinks hoopt en verwacht dat in lijn met de aanbevelingen van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving een variant zonder verbreding van de bak of tenminste uitstel van het project hiermee weer in beeld komen."

Op 10 mei 2016 heeft de minister de uitgewerkte plannen voor de verbreding van de Ring Utrecht bekend gemaakt. Deze plannen staan in het Ontwerp Tracébesluit (OTB) voor de Ring Utrecht en omvatten onder meer de verbreding van de bak bij Amelisweerd. De provincie Utrecht gaat nu een zienswijze indienen op de plannen van de minister.

In de motie wordt verwezen naar diverse adviezen en doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving. In de ‘second opinion’ op de maatschappelijke kostenbatenanalyse 2014 concludeert het CPB dat het project met de in 2014 voorziene verkeersgroei niet rendabel is en wordt aanbevolen om een variant binnen de bestaande bak bij Amelisweerd in een kostenbatenanalyse te onderzoeken.

Ook concludeert het CPB dat het economisch gezien verstandiger is om het project uit te stellen. Van Essen: "Het is onvoorstelbaar dat het kabinet tot nu toe gewoon doorgaat en in het Ontwerp Tracébesluit voor de Ring Utrecht deze adviezen en nieuwe inzichten van haar eigen planbureaus negeert."

Eerder is er ook al een speciale actiegroep in het leven geroepen tegen de verbreding van de A27 en liet de gemeente Utrecht zich ook al negatief uit over de verbreding.