Op het stuk grond tussen de Dichterswijk en de Kruisvaart in Utrecht komen 73 appartementen in flats van vijf en veertien verdiepingen en 142 grote stadswoningen.

Hiervoor heeft het college van B&W een zogeheten startdocument vastgesteld waarmee de herontwikkeling van het voormalig expeditieknooppunt van de NS kan beginnen.

Het streven is dat de nieuwe woningen energieneutraal worden gebouwd. Gezien de grote binnenstedelijke woningopgave zullen ASR en gemeente onderzoeken of langs het spoor een meer stedelijk profiel mogelijk is.

Voorwaarde is wel dat meer woningen niet leiden tot een te hoge parkeerdruk en een te hoge verkeersbelasting in de bestaande verkeersluwe woonbuurt. Het mag ook de kwaliteit van de nieuwe groene ruimte niet aantasten.

Het plan maakt een volgende stap voor het buurtinitiatief ‘Ringpark Dichterswijk’ mogelijk door een groene route langs de Kruisvaart te realiseren. Deze parkroute wordt zo aanzienlijk vergroot waardoor het plan kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor bestaande en nieuwe bewoners.

Bestemmingsplan

Omdat deze herontwikkelingsplannen niet in het huidige bestemmingsplan passen, worden voorbereidingen getroffen voor een bestemmingsplanprocedure.

Voordat deze procedure van start gaat, legt de gemeente eerst haar uitgangspunten en randvoorwaarden vast. Belanghebbenden worden door initiatiefnemers via een participatietraject betrokken.