Utrecht stelt de komende maanden structuurvisies voor Lombok-Westplein en de Omgeving Jaarbeurs vast. D66 wil de stad hier actief bij betrekken.

Omwonenden en belanghebbenden moeten in een serie stadsgesprekken inspraak krijgen in de ontwikkeling van het gebied. D66 wil dat er voor alle deelgebieden een goed afgewogen plan komt. 

"Door met betrokkenen om de tafel te gaan ontstaat inzicht in welke belangen er zijn. Daarna gaan we praten over hoe die afgewogen kunnen worden. We hebben bij de stadsgesprekken over energie gezien dat dit uitstekend werkt", zegt D66-raadslid Maarten Koning,

De partij wil een breed gedragen, toekomstbestendige visie realiseren. Koning: "Ik ga pleiten voor een moderne benadering van gebiedsontwikkeling. College en raad moeten in gesprek met de Utrechtse inwoners en belanghebbenden. Daarmee werken we samen aan het plan".

Donderdagavond vindt in de raad het definitieve besluit over de vaststelling van de toekomstvisie voor het westelijk deel van het centrum plaats.