Hof van Twente staat aan de vooravond van de grootste vrijwillige ruilverkavelingsoperatie in haar geschiedenis: de kavelruil Markelosebroek. 

Dit is een gebied van ruim 4.800 hectare dat een kwart van de oppervlakte van de gemeente beslaat met 866 particuliere grondeigenaren onder wie circa 250 boeren.

Het enorme gebied is opgesplitst in drie deelgebieden: Markelosebroek-Stokkumerbroek, Stokumervlier-Stokkumeres en Markelose Achterhoek.Er wordt begonnen in het eerst genoemde deelgebied.

De kavelruilcommissie beschikt in Markelosebroek-Stokkumerbroek over 25 hectare die in het verleden ooit werd aangekocht om daar een - omstreden - megastal voor 100.000 varkens te bouwen.

Varkenscluster

Dit initiatief - het varkenscluster Markelosebroek - werd echter enkele jaren geleden afgeschoten, eerst door de gemeenteraad en later ook door de Raad van State.

Gebiedsmanager Wilco Pasman zegt dat er inmiddels een concept-plan voor de eerste fase op tafel ligt dat in 'keukengesprekken' met boeren wordt besproken. Met de op- en aanmerkingen komt het concept weer terug bij de kavelruilcommissie en wordt het definitieve plan eind dit jaar vastgesteld. Begin volgend jaar worden kavelruilplannen voor beide andere deelgebieden gemaakt.

Versnippering

Vrijwillige kavelruil heeft als doel om versnippering van kavels tegen te gaan. Veel boeren hebben op verschillende plekken grond. Ideaal is als een agrariër zijn grond rond het bedrijf heeft

Dat werk efficiënter en levert dus geld op. Bovendien is een goede verkaveling beter voor de verkeersveiligheid, omdat het tot minder - zware - landbouwtransporten over de weg leidt.