Met het ondertekenen van de akte van abdicatie doet koningin Beatrix afstand van de troon. Vanaf het moment van ondertekenen, dus nog voor de officiële inhuldiging, is Willem-Alexander koning.

De tekst die Beatrix ondertekent wordt pas op 30 april vrijgegeven, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De tekst die Wilhelmina in 1948 ondertekende luidt als volgt:

"Heden, den vierden september 1948 des voormiddags te elf en een half ure op het Koninklijk Paleis te Amsterdam heb ik, Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz., in tegenwoordigheid van mijn geliefde dochter en schoonzoon, bijeengeroepen: de Voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal, de Ministers, den Vice-President van den Raad van State, de Leiders en Leden der Deputaties uit Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen, den Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Holland, den Burgemeester van Amsterdam en de Directeur van het Kabinet der Koningin, om in hun tegenwoordigheid in een plechtige verklaring uitvoering te geven aan het door mij op den twaalfden Mei j.l. aan land- en rijksgenooten medegedeelde voornemen mijn langdurige regeering te beëindigen en afstand van de Kroon te doen ten behoeve van mijn dochter.

Ik verklaar dat ik na langdurig en rijp beraad, buiten iemands invloed, geheel vrijwillig van dit oogenblik af onherroepelijk afstand doe van mijn koninklijk gezag en waardigheid in het Koninkrijk en van al de rechten daaraan verbonden, deze overdragende aan mijn geliefde dochter en troonopvolgster Juliana, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz., om door haar en haar wettige troonopvolgers bezeten te worden, overeenkomstig de bepalingen van de Grondwet van het Koninkrijk.

Ik beveel dat deze mijn verklaring met mijn handteekening bekrachtigd en van het Grootzegel van het Koninkrijk voorzien, nadat dezelve door mijn dochter en schoonzoon, alsmede door alle autoriteiten thans bij mij vergaderd, onderteekend zal zijn, in het Kabinet der Koningin zal worden bewaard en dat authentieke afschriften zal worden bewaard en dat authentieke afschriften zullen worden verzonden aan beide Kamers der Staten-Generaal, aan den Hoogen Raad der Nederlanden en aan de Staten der Provincies."

En dit is de tekst die Juliana in 1980 tekende:

"Heden, de dertigste april mcmlxxx des voormiddags te tien ure op het Koninklijk Paleis te Amsterdam heb ik, Juliana, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz., in tegenwoordigheid van mijn echtgenoot en mijn oudste dochter en haar echtgenoot, bijeengeroepen: de Voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal, de Ministers van het Koninkrijk, de Vice-President van de Raad van State, de Leden van de Deputatie uit de Nederlandse Antillen, de Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Holland, de Burgemeester van Amsterdam en de Directeur van het Kabinet der Koningin, om in hun tegenwoordigheid in een plechtige verklaring uitvoering te geven aan het door mij op de één en dertigste januari j.l. aan alle rijksgenoten medegedeelde voornemen, mijn regering te beëindigen en afstand van de Kroon te doen, zodat deze overgaat op mijn oudste dochter.

Ik verklaar dat ik na rijp beraad van dit ogenblik af geheel vrijwillig afstand doe van mijn koninklijke gezag en waardigheid in het Koninkrijk en van al de rechten daaraan verbonden, zodat deze overgaan op mijn oudste dochter en troonopvolgster Beatrix, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, om door haar en haar wettige nakomelingen bezeten te worden overeenkomstig de bepalingen van het Statuut en de Grondwet voor het Koninkrijk.

Deze mijn verklaring, met mijn handtekening bekrachtigd en van het Grootzegel van het Koninkrijk voorzien, zal, nadat deze door mijn echtgenoot en mijn oudste dochter en haar echtgenoot, alsmede door alle autoriteiten thans bij mij vergaderd, ondertekend zal zijn, in het Kabinet der Koningin worden bewaard. Authentieke afschriften zullen worden gezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal, aan de Raad van State, aan de Hoge Raad der Nederlanden en aan de Staten van de Nederlandse Antillen.

Beatrix

De tekst van de Akte van Abdicatie die koningin Beatrix op 30 april zal ondertekenen, ligt in hoofdlijnen vast. Dat valt te concluderen uit de originele aktes van koningin Juliana in 1980 en koningin Wilhelmina in 1948. De aktes worden bewaard in het Kabinet der Koningin en staan gedigitaliseerd op de website koninklijkhuis.nl, net als straks die van koningin Beatrix.

In de Akte van Abdicatie, opgesteld in sierletters en na ondertekening door alle aanwezigen voorzien van het Grootzegel van het Koninkrijk, verklaart de aftredend vorst 'na rijp beraad van dit ogenblik af geheel vrijwillig afstand te doen van het koninklijk gezag en van alle rechten daaraan verbonden'.

De nog sterkere bewoordingen van Wilhelmina dat ze dat 'buiten iemands invloed' en 'onherroepelijk' deed, zijn in de Akte van Abdicatie van koningin Juliana geschrapt. Toenmalig premier Dries van Agt was bang dat die termen juist twijfel zouden zaaien over de vrijwilligheid van het besluit van Juliana, over wier verstandelijke vermogens werd gespeculeerd.