ARNHEM - Sportkoepel NOCNSF schrapt dit jaar twintigarbeidsplaatsen. Het personeelsbestand op Papendal moet wordenteruggebracht van 150 naar 130 wegens teruglopende inkomsten,vooral van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) en de Lotto. Het gaat jaarlijks om een structureel bedrag vanongeveer 4 miljoen euro, dat het NOCNSF misloopt.

NOCNSF-directeur Theo Fledderus sluit gedwongen ontslagen nietuit. "We proberen dit jaar door natuurlijk verloop zoveel mogelijkop te vangen. Maar daarmee zullen we onze doelstelling van twintigarbeidsplaatsen minder niet helemaal halen. Er komt in elk gevaleen sociaal fonds om de mensen die moeten vertrekken teondersteunen."

Kernorganisatie

De arbeidsplaatsen die vervallen, komen voor rekening van dehele organisatie. "Het is niet zo dat een bepaalde afdeling wordtgetroffen", legde Fledderus uit. "Het verlies wordt breedgedragen binnen het NOCNSF. Er is al een vacaturestop en tijdelijkecontracten worden niet meer verlengd. Wat overblijft is eenkernorganisatie. Met veel minder mensen dan 130 kunnen we niet toe.Anders komt echt onze taak- en dienstverlening in gevaar."

NOCNSF ontvangt de komende jaren van de Lotto ruim 1 miljoeneuro minder en van het ministerie van WVS ruim 2 miljoen minder.Dat betekent in de praktijk dat de sportkoepel tal van activiteitenin de top- en breedtsport moet gaan afbouwen. "Concreet valtdaarover nog niet veel te zeggen. We zullen heel kritisch kijkennaar al onze werkzaamheden", zei Fledderus.

Dienstverlening

Door de verminderde financiële daadkracht en het ingekrompenpersoneelsbestand kan het NOCNSF vanaf 2005 evenmin alledienstverlening aan de bonden nog gratis aanbieden. "Voor hetmaken van bijvoorbeeld marketingplannen, beleidsplannen ensponsorprojecten moet dan worden betaald", aldus Fledderus.

"Dat zal ongetwijfeld leiden tot een verminderde vraag vanuit debonden naar ondersteuning door het NOCNSF. Want ook de bondenworden getroffen door de bezuinigingen van de overheid."

Sponsoring

Fledderus hoopt ooit weer 150 mensen op het hoofdkantoor opPapendal aan het werk te hebben. "Wij streven niet naar een zo'ngroot mogelijke organisatie. Wel naar een organisatie die zoveelmogelijk voor de sport in Nederland kan betekenen. Door hetverhogen van onze eigen inkomsten, vooral uit sponsoring, kunnen wemisschien op de lange termijn weer onze vertrouwde omvang krijgen.Helaas is dat nu absoluut niet aan de orde."