ARNHEM - NOCNSF heeft maandagavond Ruud Vreeman voorgedragenals nieuwe voorzitter van de sportkoepel. De burgemeester vanZaanstad, vooraanstaand PvdA-politicus, kreeg de voorkeur bovenErica Terpstra en Joop Atsma. Op 21 oktober beslissen desportbonden of Vreeman daadwerkelijk Hans Blankert opvolgt. Men kantegenkandidaten stellen.

Onmiddellijk na de bekendmaking van de stemming gaf EricaTerpstra aan de strijd niet op te geven. "Ik ga er voor zorgen datde leden straks wat te kiezen hebben. Ik geloof in een democratischproces. Ik wil graag winnen maar durf ook te verliezen. Gebeurt hetlaatste, dan zal ik graag onder Ruud in het bestuur blijven zitten.Andersom geldt hetzelfde, dat hebben we afgesproken."

De nog zittende voorzitter Hans Blankert verklaarde geen enkelprobleem te hebben met de houding van Terpstra. "Statutair moethet bestuur met één voordracht komen. Daaraan hebben we ons tehouden. Het vervolg is dat er straks ook gewoon op andere mensengestemd mag worden. Doet men dat, dan beschouw ik dat absoluut nietals een nederlaag. Wie het ook wordt, straks hebben we een goedevoorzitter. Dat weet ik zeker."

Geen uitsluitsel

Blankert wilde op Papendal geen uitsluitsel geven over destemverhouding. Zelf stemde hij niet mee. Hoewel ze wel het rechthadden, besloten de bestuursleden Terpstra en Vreeman ook niet meete doen aan de verkiezing. De derde kandidaat, Joop Atsma, was nietaanwezig bij de vergadering. Dit simpelweg omdat desportwoordvoerder van de CDA-fractie in de Tweede Kamer geenzitting heeft in het college van de sportkoepel.

Ton Nelissen, voorzitter van de selectiecommissie, zei dat demeest geschikte kandidaten naar voren waren geschoven. "Het isbeslist niet zo dat mensen uit andere sectoren van de maatschappijniet wilden. Nagenoeg iedereen die we er op hebben aangesproken,vond het een functie van bijzonder hoog aanzien. Uiteindelijk bleekhet veel tijd te kosten, moest men een groot sporthart hebben.Dergelijke zaken gaven de doorslag."

Burgemeester

Vreeman blijft burgemeester van Zaanstad. "Uiteraard. Dat ism'n eerste beroep. Ik heb het intern besproken en gezegd dat het meanderhalve dag per week gaat kosten. De gemeenteraad heeft gezegddat acceptabel te vinden. In elk geval ga ik er minder tijd aanbesteden dan Hans Blankert. Als het alleen kan met bijvoorbeelddrie dagen in de week sluit je je af voor mensen met een beroep.Dat wil niemand."

Vreeman is, zoals hij zelf zei, gevormd in het vakbondsleven.Hij was onder meer voorzitter van de vervoersbond FNV. Grotebekendheid kreeg hij vooral door zijn functie als duo-voorzitter(met Felix Rottenberg) van de PvdA. Vreeman zat al enige tijd inhet bestuur van NOCNSF, met als portefeuille de breedtesport.