ALKMAAR - De drie bemiddelaars in het conflict tussenvoetbalclub AZ en de Alkmaarse ondernemers hebben vrijdagavond vrijonverwachts een overeenkomst tussen de partijen weten te bereiken.De ondernemersvereniging Huiswaard-Overstad gaat haar leden nuvoorstellen alle juridische procedures in te trekken. Daarmee kande bouw van het nieuwe stadion worden hervat.

Maandenlang stonden de Alkmaarse ondernemers enerzijds en AZ ende gemeente Alkmaar anderzijds lijnrecht tegenover elkaar. Deondernemers vreesden het nieuwe stadion, omdat bij het complex.000 vierkante meter detailhandel wordt gerealiseerd. Dewinkeliers waren bang voor concurrentie.

Procedure

Volgens voormalig Tweede-Kamerlid Gerrit Valk, een van debemiddelaars in het conflict, hebben alle partijen nu wattoegegeven. Het aantal meters detailhandel blijft onveranderd. Overde invulling is nog geen verdere mededelingen gedaan.Naar verwachting kan de bouw van het stadion half februari wordenhervat. De Alkmaarse bestuursrechter schorste de oorspronkelijkevergunning in december, nadat de ondernemers hiertegen eenprocedure waren begonnen. Ook bij de Europese Commissie loopt eenprocedure, in verband met oneerlijke concurrentie. Valk verwachtdat alle procedures worden ingetrokken.

Ondernemers werden bedreigd

Hij sprak van een mooi resultaat: "De toekomst van het betaaldevoetbal in Alkmaar stond op het spel." De overige bemiddelaarswaren oud-staatssecretaris van Defensie Van Hoof en de directeurvan de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland. De betrokkenpartijen hopen dat verdere acties van supporters nu uitblijven. Deafgelopen weken werden ondernemers bedreigd en werd door debinnenstad een optocht gehouden.

Vertraging

De gemeente Alkmaar meldde vrijdagavond verheugd te zijn met hetbereikte resultaat. AZ-woordvoerder W. Zeijlmans was eveneenstevreden met het onderhandelingsresultaat. Hij benadrukte wel datde bouw enkele maanden vertraging oploopt, waardoor Kooimeerplaza(de naam van het nieuwe stadion) niet bij de start van seizoen/2005 gereed is. "We gaan ervan uit dat de KNVB ons enkelemaanden dispensatie verleent, waardoor we kunnen blijven voetballenin de Alkmaarder Hout."