DEN HAAG - In Nederland zijn momenteel geen verhoogdespanningen tussen etnische minderheden onderling en met autochtonennaar aanleiding van de oorlog in Irak. Iedereen begrijpt dat hetgeen godsdienstoorlog is, maar een politieke kwestie. Onder allebevolkingsgroepen zijn voor- en tegenstanders te vinden en iedereenmaakt zich zorgen over het leed van de Iraakse bevolking.

Dat verklaarden de vertegenwoordigers van enkele Iraakse, Turkseen Marokkaanse organisaties na een gesprek zaterdag met premierBalkenende en de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Nawijn(Vreemdelingenzaken en Integratie). Het kabinet wilde de situatiepeilen en de dialoog op gang brengen.

Enige zorg is de verhouding tussen de Iraakse Koerden en Turkenin Nederland. Aanleiding is de vermeende invasie van het Turkseleger in noord-Irak, waar vooral Koerden wonen. De Turkse enIraakse organisaties hebben toegezegd in gesprek te zullen blijvenmet elkaar. "We moeten voorkomen dat de spanningen die daarbestaan, naar Nederland worden geïmporteerd", zei A. Tonca van deTurks-Islamitische Culturele Federatie.Ook directeur F. Hussein van de Middle East Bureau, die spraknamens de Iraakse gemeenschap in Nederland, is bezorgd over dezekwestie. De Iraki's zijn bang dat Turkije niet de grenzenbeschermt, maar vooral Koerdisch gebied wil veroveren.

Indrukwekkende dialoog

In totaal schoven zo'n 25 organisaties aan bij het kabinet om tepraten over de situatie in Irak, de gevolgen voor de verschillendebevolkingsgroepen in Nederland en over de toekomst. PremierBalkenende sprak na afloop van een indrukwekkende en constructievedialoog. Hij vond het opvallend dat "de organisaties niet kijkennaar tegenstellingen, maar naar wat ons bindt."

De radicalere Arabische Europese Liga (AEL) was nietuitgenodigd, omdat deze organisatie nog zo jong is dat ze geenechte structuur heeft. "En we zijn uitgegaan van derepresentativiteit van de organisaties", aldus de premier.F. Hussein voerde het woord namens vertegenwoordigers vanIraakse organisaties, die uiteenliepen van moslims, christenen,Koerden, Turkmenen, Arabieren tot soennieten en sjiieten. Ondanksde diverse stromingen kon Hussein melden dat de meerderheid van deIraki's in Nederland voor een verandering van het regime is en deoorlog in Irak ziet als een bevrijding.

Kritiek

Niet iedereen is het echter eens met het geweld. Sommige Iraki'shadden liever een internationale conferentie gezien om af te komenvan Saddam. Anderen hadden volgens Hussein juist kritiek op hetNederlandse standpunt, omdat ze meer zien in de koers van deVerenigde Staten en Groot-Brittannië.

"De Iraakse gemeenschap hier zit met een dubbel gevoel. Ze zijnzelf het slachtoffer van het huidige regime en daarom gevlucht. Zewillen niets liever dat Saddam verdwijnt. Maar ze hebben daar ookhun familie nog en hun levensgeschiedenis en cultuur", aldus F.Hussein.

Het gesprek ging verder over de opvang van Iraaksevluchtelingen. Balkenende heeft toegezegd zich daar ininternationaal verband sterk voor te maken. Er is al contact gelegdmet de Hoge VN-commissaris voor de Vluchtelingen, Lubbers.