Waterschap Scheldestromen heeft dinsdag drie dijkversterkingsprojecten opgeleverd, waardoor de kust van Schouwen-Duiveland weer veilig is.

Op drie verschillende locaties, Boerderij de Ruyter/Flaauwershaven, Zierikzee/Bruinisse en Burghsluis-Schelphoek, werd tussen september 2016 en februari 2017 hard gewerkt om de dijk weer op orde te krijgen, nadat in 2010 werd vastgesteld dat de dijken niet aan de wettelijke veiligheidsnorm voldeden.

De drie dijken hadden last van zogenaamde binnenwaartse stabiliteitsproblemen en het verschijnsel piping. "Piping is kwelwater dat onder de dijken doorkomt en zand en gronddeeltjes uitspoelt, dit kan leiden tot een verzwakking van het dijklichaam."

Veiligheidsnorm

Om piping tegen te gaan is aan de binnenkant van de dijk filterdoek aangebracht. Daarnaast is het textiel verzwaard met breuksteen. "Het filterdoek voorkomt dat er nog zand of kleideeltjes uitspoelen." 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden is geanticipeerd op de nieuwe veiligheidsnorm die vanaf 1 januari 2017 van kracht is.

Dijkgraaf Toine Poppelaars van Scheldestromen kijkt terug op een geslaagde samenwerking tussen partijen. "Het is Rijkswaterstaat en het waterschap gelukt om samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) dit project snel en binnen budget op te leveren."