Gemeente gaat aan de slag met hondenbeleid

In de gemeente Schouwen-Duiveland ligt het eerste hondenbeleid ter inzage.

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland nam al in 2014 een motie aan waarmee het college werd opgedragen om een 'hondenbeleid' op te stellen. Door verschillende omstandigheden heeft die motie wat vertraging opgelopen, maar het college heeft deze week alsnog het hondenbeleid gepresenteerd.

"Wij hebben een concept beleid voor hondenbezitters vastgesteld en leggen dit op basis van de inspraakverordening gedurende een periode van zes weken ter inzage", aldus het college. In februari 2016 werd nog een inspraakavond gehouden om met betrokkenen te overleggen over het nieuwe beleid.

Tijdens de inspraakavond was geen vertegenwoordiging aanwezig van de stads- en dorpsraden, daarom  werden zij in september alsnog per brief gevraagd om te reageren op de conclusies vanuit de inspraakavond.

Probleemgebieden

"Bovendien hebben wij hen gevraagd of in de betreffende kern een losloopgebied gecreëerd dient te worden en of zij kunnen aangeven of er probleemgebieden in de kern zijn met betrekking tot dit onderwerp."

In het beleid wordt onder andere gesproken over waar honden aangelijnd moeten zijn en waar ze los mogen rondlopen. Daarnaast staat er ook in het beleid dat men opruimplicht heeft als het gaat om de uitwerpselen van honden.

Motie

Het onderwerp hondenbelasting is niet meegenomen in het nieuwe beleid. Tijdens de begrotingsbehandeling 2017 is een motie verworpen die het doel had om de hondenbelasting af te schaffen.

"Honden (en hondenbezitters) dienen de ruimte te krijgen om te wandelen, rennen en spelen. Deze nota geeft antwoord op de vraag waar deze ruimte kan worden geboden en onder welke voorwaarden", concludeert het college.  

Inzage

Het beleid voor hondenbezitters ligt van vrijdag 17 februari tot en met donderdag 30 maart 2017 ter inzage.

Eventuele inspraakreacties worden meegenomen in de definitieve versie van het hondenbeleid die via een raadsvoorstel wordt aangeboden, voor behandeling op 1 juni 2017 door de raad.

Tip de redactie