Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Schouwen-Duiveland heeft het mantelzorgbeleid voor de jaren 2017 tot 2020 gepresenteerd.

 

Daarin spelen de vier v's( versterken, verlichten, verbinden en vinden) een grote rol.

Allereerst wil de gemeente zich richten op het vinden van de mantelzorgers, want veel inwoners verlenen mantelzorg zonder dat ze zelf weten mantelzorger te zijn.

Daarnaast zet de gemeente in op het versterken van de positie en regie van mantelzorgers, het verlichten van mantelzrg en het beter verbinden van informele en formele ondersteuning en zorg. "In het nieuwe beleid worden deze doelen vertaald in concrete beleidskaders en maatregelen", aldus de gemeente.

Ondersteuning

Een van die maatregelen is het anders inzetten van beschikbare gelden, zoals het budget van het ondersteuningsfonds. Dit fonds kon in 2015 en 2016 ingezet worden voor tijdelijke extra ondersteuning of respijtzorg, maar van dit laatste is geen gebruik gemaakt.

Het budget dat hiervoor begroot was (88.650 euro) wordt daarom op een andere manier gebruikt.

Bouwen

Zo wordt 5000 euro gereserveerd voor het vergoeden van de leges die men moet betalen bij het bouwen van mantelzorgwoningen. "Het gaat om circa vijf mantelzorgwoningen per jaar. Voorgesteld wordt om dit tot 1000 euro te vergoeden. Hiermee wordt een redelijk deel van het budget besteed aan het stimuleren van mantelzorgwoningen, maar wordt niet het risico gelopen dat het hele budget eraan gaat."

Respijtzorg

Bijna 9000 euro wordt gereserveerd voor het steunpunt mantelzorgondersteuning om een plan van aanpak op te stellen als uitvoerder van het beleid mantelzorgondersteuning en 74.785 euro wordt gereserveerd om vraag en aanbod binnen de respijtzorg te kunnen matchen.

"De gemeente gaat onderzoeken of de aangeboden respijtzorg voldoet aan de vraag van de zorgvragers en de mantelzorgers. Het kan zijn dat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten, maar het kan ook zijn dat het aanbod onvoldoende bekend is. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek worden verdere stappen ondernomen."