Het college van burgemeester en wethouders is tot de conclusie gekomen dat de surfspot behouden blijft voor de surfers.

De raad moet nu beoordelen of er voldoende compensatie mogelijk is voor de surfers zodat het plan Brouwerseiland in het vierde kwartaal van 2016 ter inzage gelegd kan worden.

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer van Brouwerseiland en de surfers naar aanleiding van het windonderzoek.

Tijdens dit proces is door de werkgroep geluisterd naar de argumenten van beide partijen en zorgvuldig gekeken naar mogelijke alternatieven. Het is nu aan de raad om de volgende stappen te zetten.

Windonderzoek

Om de gevolgen van de realisatie van Brouwerseiland te onderzoeken, is onderzoeksbureau Peutz aan de slag gegaan met een windonderzoek. Voor dit windonderzoek is er gekeken naar het relevante surfgebied rond de Brouwersdam.

Er is met name gelet op de verandering van windsnelheid en turbulentie. Uit dit windonderzoek zijn een aantal conclusies naar voren gekomen die relevant zijn voor de surfspot. Beide partijen verbinden zo hun eigen conclusies aan de uitkomsten van het onderzoek.

Gevolgen surfspot

Het onderzoek laat zien dat het windklimaat door de komst van Brouwerseiland nauwelijks zal veranderen. Als er al een verandering plaatsvindt zal deze onder de vijf procent liggen. Elke verandering die onder de vijf procent ligt, wordt door de surfers als aanvaardbaar gezien.

In het onderzoek is ook gekeken naar de populariteit van de desbetreffende locatie, daar komen een aantal opvallende zaken naar voren. Het blijkt namelijk dat er op deze locatie niet of nauwelijks gesurft of opgestapt wordt.

Dit heeft te maken met het ondiepe water, de omstandigheden om op te stappen zijn ongunstig en als laatste ondervindt deze plek hinder van turbulentie en snelheidsvermindering vanwege de bestaande werkhaven.

Als we kijken naar de relatieve toename van windsnelheid en turbulentie lijken de gevolgen echter een stuk groter. In het gehele onderzoeksgebied zal de turbulentie toenemen met zes tot twaalf procent. Op een punt waar de surfers het meeste last hebben van Brouwerseiland kan dit percentage zelfs oplopen van tien tot 35 procent. Deze percentages vallen fors hoger uit dan de goed bevonden vijf procent.

Verschil in inzicht

De betrokken partijen verbinden ieder hun eigen conclusies aan deze uitkomsten, wat het voor de werkgroep moeilijker maakt om tot een eenduidig oordeel te komen.

De conclusie die Brouwerseiland B.V. trekt luidt als volgt "Met de komst van Brouwerseiland zullen er marginale veranderingen op het windklimaat optreden, in een relatief klein gebied. Deze veranderingen zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de surfspot en al zeker niet leiden tot de ‘ondergang’ hiervan".

De BV berust zich met deze conclusie met name op de absolute cijfers, die een nihil verschil aangeven. Deze conclusie staat haaks op die van de surfers. Zij vinden namelijk dat de komst van Brouwerseiland wel degelijk gevolgen zal hebben voor de surfplek.

"Er moet gekeken worden naar de relatieve toenames en die laten zien dat de gevolgen een stuk groter zullen zijn dan vijf procent, de gevolgen zullen dus wel degelijk voelbaar zijn".