Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft aan het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland laten weten dat er geen asielzoekerscentrum (AZC) noodzakelijk is in Zierikzee.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad daarom voor om het AZC-dossier voorlopig te sluiten. Zij nemen op 20 oktober een definitief besluit over het wel of niet bouwen van een asielzoekerscentrum in de gemeente Schouwen-Duiveland.

De stagnerende stroom vluchtelingen naar Nederland en het feit dat er nog veel bedden voor opvang in leegstaan, heeft het COA doen besluiten om voorlopig af te zien van een AZC in Zierikzee. "De verwachting is dat voor de jaren 2016 en 2017 landelijk voldoende opvangplekken beschikbaar zijn."

Ook als de asielinstroom toch weer toeneemt, dan kan deze de komende twee jaar worden opvangen. Op de korte termijn zijn dan ook geen extra opvangplekken nodig.

Draagvlak

De gemeente hield in juli al een draagvlakonderzoek naar de komst van een asielzoekerscentrum in Zierikzee gehouden onder inwoners van de stad. "Van de 5.100 verstuurde uitnodigingen hebben 1.102 mensen de vragenlijst ingevuld."

Daaruit bleek dat de helft van de inwoners uit Zierikzee die de vragenlijst hebben ingevuld zich niet actief zorgen maken over de opvang van vluchtelingen. De andere helft maakt zich hier wel (in meer of mindere mate) zorgen over.

"Als de gemeente zou besluiten om vluchtelingen op te vangen, dan is volgens de respondenten het meest belangrijk dat de gemeente zorgt voor extra inzet op veiligheid, goede begeleiding en ondersteuning om snel te integreren."